Zielōny listek a inksze.

Nojgorsze je zowdy wyglōndanie a niypewnoś co bydzie dalij, pra? To, co nos kajś tam durch żgo a szteruje. A ôsobliwie, kej przi tymu wyglōndaniu  dochodzōm ku nōm ekstra podhajcowane bez roztomajte, kej ôwdy sporne, skuplowane bez cweku eli wytargane ôd całości pojedyncze informacyje, podowane ze srogim szwōngiym bez roztoliczne, niy zowdy rychtyczne zajty w internecu eli ekniynte bez klachy na fyjsbōkach czy inszkych ćwiyrblach i insztagramach. To je choby sztopniyncie na krziżoku i darmne filowanie za jakim wegwajzrym eli szkartkowanie atlasa z powyrywanymi kartkami. Je sie tedy po zadku i potrzebuje sie jaki pasownyj landkarty, kōnkretnyj dorady eli akuratnego ôprowadzocza.

Coż takigo pomiyni tyn szworty czyrwiyń we roku dwa tauzyny a ôźminoście? Eli te przepowiedziane wekslowani fest tyknie szkolorzy we farszulach? Eli cyna za szkolynie szpryngnie wrōz do gōry a majstry przi szkolyniu eli zdowaniu zacznōm fołdrować jakoś feścij? Srogo tulma interesantnych persōn, kere ciōngnōm ku tymu, coby ôstać hned szoferami filujōm wylynkane na kalyndorz, sznupiōm za informacyjami a rachujōm wartko dnie. Farszule sōm ôblygane, a hned cołko hurma szkolorzy zaklupie do dźwiyrzy we WORDach, bez co raje do zdowanio hań sie zacznōm robić coroz dugsze a czekanie bydzie sie bliżyć ku tyj naznaczōnyj dacie.

Coż takigo sie pomiyni tego szwortego czerwca? Co sprowio, co kursanty sōm cołkie wylynkane a przed czym za kożdy geld by chcieli już terozki citnōnć? Eli te nowe nasztalowania bydōm musowe yno dlo modych szoferōw? A możno te inksze, starsze szofery tyż bydōm podlygać pod tyn nowy ordnōng? Jake sztrofy przitrefiōm sie takim persōnōm, kere niy bydōm ônaczyć podług tych nowych prawideł? A kōniec końców eli i ô wiela ône szpryngnōm na wiyrch koszta?

W piyrszyj raji trza wyklarować, co te wekslowani ôrdōnku ô kerujōncych autokami je zônaczōne skuli sztartniyncio systyma CEPiK 2.0, a hań, te co je nojbardzij zocne tyczy sie tych modych szoferōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cołkość tych nowych forszriftōw idzie potajlować na piyńć dingsōw.

 1. Czas prōbny. Kożdy szofer kery dostoł uprawniynie bez piyrsze dwa roki bydzie mioł czas prōbny. Kej tako persōna spocho co na duchcie, jake trzi wykroczynia eli jedne przestympstwo za kere dostanie strofa, to pozbydzie sie tych uprawniyń. Uprawniynia cofniynte bydōm tyż takim szoferōm, kerzy bez piyńć rokōw dostanōm noch ajn mal dwajścia sztyry pōnkty karne. Za piyrszōm razōm, kej dostanōm tela pōnktōw bydōm musieć sie bez sztyry dnie szkolić musowo na kursie, kiery se bydōm musieć sami ôpłacić. Po tym szkolyniu zaś bydom mieć nul na włosnym kōncie. Kej sie już straci papiōry to wrócone ône ôstanōm dziepiyro tedy, kej sie zdo noch ajn mal egzam we WORDzie. Kożdo persōna po tym egzamie zaś bydzie mieć czas prōbny bez dwa roki. A tyn czas prōbny może być tyż wydłōżōny bez landrata jeszcze na dwa roki, kej szofer zônaczy dwa wykroczynia poświadczōne strofom eli prawilnym rozsōndkiym usōndzōnym bez gericht.
 2. Musowe szkolyni nadbytni. Kożdy szofer w czasie od szwortego do ôsmego miesiōnca ôd dostanio papiōrōw na kludzyni auta bydzie sie musowo szkolił na kursie we WORDzie, a niyskorzij bydzie mioł tryning praktyczny we Ôszrodku Doskonalynio Techniki Jeżdżynio (ODTJ). Kej do tych ôśmiu miesiyncy niy przedstawi ôn papiōrka, co skōńczył takowny kurs, to tak dugo bydzie mioł sebrane uprawniynia aże niy doniesie do landrata tego poświadczynio. Podług forplanu szkolyni tyoretyczne ma trwać dwie godziny a praktyczne bez jedna godzina. Szkolorz bydzie se sōm musioł ône ôpłacić.
 3. Wartkość. Mody szofer bez piyrsze ôziym miesiyncy ôd ôdebranio papiōrka na kludzyni auta we terynie kaj stojōm budōnki niy bydzie mōg jechać gibcij niż piyndziesiōnt na godzina; we terynie kaj niy ma budōnkōw co nojwyżyj ôziymdziesiōnt a na autobanie eli ekspressztrasie ze dwojacznymi farbanami niy wiyncyj niźli sto na godzina, krōm tego, co tabule postawiōne wele duchty dowajōm zwola na jeżdżynie gibcij.
 4. Arbajtowanie. Kożdy szofer bez piyrszych ôziym miesiyncy ôd dostanio uprawniyń niy bydzie mōg pońś do roboty za szofera. Bydzie sie to tyż tyczyć tych persōn, kere majōm jaki prywatny gyszeft blank skuplowany ze kludzyniym autoka.
 5. Zielōny listek. Kożdy szofer bez piyrszych ôziym miesiyncy ôd dostanio do rynki papiōrka na kludzyni auta bydzie musioł wozić na aucie ôd przodku i ze zadku abcybilder ze zielōnym achōnblatym.
Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #6 Kandy podzioło sie nasze “Szczyńść Boże” a “Z Bogiym”?

Podug tego, co sam je szrajbowane idzie skozać, co same szkolyni a zdowani nic sie niy pomiyni kej już wkludzōm tyn nowy ordnōng. Nale trza pedzieć, co te wekslowani napocznie sie ôdczuwać kej sie już dostanie uprawniynia a odbiere we becyrku papiōry.  Wekslowani ô kierym stoji wyżyj mo nōm wszyskim w piyrszyj raji dać wiynksze bezpieczyństwo na duchtach bez flyjgowanie modych szoferōw. Tyn czas prōbny to je choby szkolyni we nowym arbajcie, zatym szkolorz niy pochyto wszyskich szprymōw a niy bydzie przednia niy mo zwoli na wszysko co taki ôbeznany szofer. Te wekslowani jednako kej kożde novum musi być wyprōbowane a akuratno nota wystawi tymu czas a tabule ze statystykōm, kere terozki sōm bezsumiynne i pokazujōm modych szoferōw, jako nojwiynkszych pochoczy na duchtach.

Przed nowymi nasztalowaniami trza czuc reszpekt eli bodej sie ônych boć? Po mojemu to niy, choć trza przyznać, co niykiere śnich poradzōm trocha ciynżyć. Choby to musowe szkolyni a to skuli mikryj wielości ODTJ na połedniu Polski. Abo przidzie za tym rajzować kajś dalij eli zaszrajbować sie i zetwać na swoja raja. Przidzie tyż za te szkolyni dać plat, kajś tak wele trzista złotkōw. Te szkolyni mo przyrychtować modego szofera na anormalne warōnki na duchcie i pokozanie, kej se idzie śnimi poradzić.

Inksze nasztalowania niy sōm jakoś fest moderne i niy przekopyrtnōm cołkigo świota do gōry szłapami. Srychtowane ôstały skuli tego, co się wyrobio na duchtach. Majōm wyhaltować i wyziōmbić rozhajcowane gowy tych szoferōw, kerzy ledwo co siedli za lynkera a sie majōm za fest wyzgernych. Niykierzy niy pamiyntajōm, co nojlepszo duchta kero kludzi do perfekcje to zbiyranie prōb, wymoreszynie na drōdze i we roztomajtych warōnkach, nabieranie grajfki we kludzyniu auta. Persōny, kere majōm w zocy i bierōm se ze reszpektym wszyskie nasztalowania naszrajbowane we Kodeksie Drōgowym niy muszōm sie boć tych cołkich ablyjzōngōw po szwortym czyrwca a te zwyki kerych nabierōm we tym prōbnym czasie ôstanōm śnimi na zowdy. I trufōm, co przidajōm tyż wiyncyj spokojności a bezpieczności na wszyskich duchtach. A zielōny achōnblat niech bydzie ôd tego cechōnkiem.

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

A fto se przispoł eli niy mōg sie zacznōnć szkolić skuli tego, co niy mo jeszcze tela lot, tymu chca dać pocieszyni. Te przepisy mieli już wekslować hań downij, nale yntlich na ôstatni driker to przekłodali na zaś. Toż możno sie ôkozać, co i tego szwortego czyrwca tego niy wkludzōm a starać sie bydymy tym wszyskim dziepiyro na bezrok. A możno bydzie i tak, co ône niy ôstanōm wkludzōne w żodyn roz?

Najgorsze zawsze są oczekiwanie i niepewność. Dręczący niepokój w czasie oczekiwania podsycany dodatkowo przez sprzeczne, nakładające się na siebie lub wyrwane z kontekstu informacje, często dostarczane w obfitości przez wątpliwej jakości portale informacyjne lub zupełnie wykoślawione przez media społecznościowe. To jak zatrzymanie się na rozstaju dróg i bezskuteczne wypatrywanie drogowskazów lub przeglądanie atlasu dróg z powyrywanymi kartkami. Potrzebna jest dobra mapa, konkretne wskazówki lub solidny przewodnik.

Co oznacza data 4 czerwca 2018? Czy zapowiadane zmiany w jakiś drastyczny sposób dotkną osoby szkolące się? Czy ceny kursów zostaną zmienione a wymagania stawiane kursantom w czasie szkolenia i egzaminowania jeszcze bardziej wzrosną? Liczne grono osób, które zamierzają zostać wkrótce kierowcami wpatrzone w kalendarz gorączkowo kalkuluje, szuka informacji i nerwowo odlicza dni. Ośrodki szkolenia przeżywają obecnie stan oblężenia a wkrótce fala kandydatów na kierowców zacznie przelewać się w WORDach przesuwając coraz bardziej w kierunku wyznaczonej daty czas oczekiwania na upragniony dokument.

Na czym polega modyfikacja przepisów, której tak bardzo się obawiają przyszli kursanci i której skutków za wszelką cenę chcą uniknąć? Czy obejmie wyłącznie tych, którzy dopiero zostaną kierowcami? Czy zmiany w przepisach pociągną za sobą wzrost kosztów? Jakie sankcje grożą tym, którzy nie podporządkują się normom?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zmiany przepisów ustawy o kierujących pojazdami wynikają z uruchomienia systemu CEPiK 2.0, a najistotniejsze regulacje dotyczą młodych kierowców. To, co się zmieni można z grubsza podzielić na pięć odrębnych kwestii.

 1. Okres próbny. Każdy kierowca w czasie pierwszych 2 lat od uzyskania uprawnień podlegać będzie tzw. okresowi próbnemu, w czasie trwania którego popełnienie 3 wykroczeń lub 1 przestępstwa drogowego potwierdzonych mandatami karnymi skutkować będzie cofnięciem uprawnień. Cofnięcie uprawnień grozi również kierowcom, którzy w ciągu 5 lat, przekroczą po raz drugi liczbę 24 punktów karnych. Po pierwszym przekroczeniu 24 punktów kierowcy będą zobowiązani do udziału w 4-dniowym odpłatnym kursie reedukacyjnym, po którym liczba punktów ulegnie wyzerowaniu. Przywrócenie uprawnień związane będzie z obowiązkiem zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego identycznego z tym, zdawanym po raz pierwszy. Po zdaniu egzaminu także te osoby podlegać będą okresowi próbnemu. Okres próbny może być przedłużony decyzją starosty o kolejne 2 lata dla osób po popełnieniu 2 wykroczeń potwierdzonych mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Kurs doszkalający. Każdy kierowca w okresie od 4 do 8 miesięcy od dnia wydania prawa jazdy będzie musiał wziąć udział w kursie doszkalającym prowadzonym przez WORD i odbyć obowiązkowe szkolenie praktyczne prowadzone przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ). Brak zaświadczenia o ukończeniu szkoleń skutkować będzie zawieszeniem uprawnień do czasu przedstawienia owego zaświadczenia. Wg założeń, szkolenie teoretyczne ma liczyć 2 godz. a praktyczne 1 godz. Koszt szkolenia będzie ponosił kursant.
 3. Prędkości. Początkujący kierowcy w okresie do 8 miesięcy od odebrania dokumentu prawa jazdy w obszarze zabudowanym nie będą mogli poruszać się z prędkością wyższą niż 50km/h, poza obszarem zabudowanym z prędkością do 80km/h a na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych do 100km/h, nawet jeśli znaki drogowe będą dopuszczać inne, wyższe prędkości.
 4. Praca jako kierowca. Każdy kierowca w okresie do 8 miesięcy od uzyskania uprawnień nie będzie mógł podjąć pracy zarobkowej jako kierowca. Powyższy zakaz dotyczy także prowadzenia działalności gospodarczej ściśle związanej z prowadzeniem pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B.
 5. Zielony listek. Każdy kierowca w okresie do 8 miesięcy od momentu wydania prawa jazdy będzie zobowiązany do poruszania się w ruchu drogowym pojazdem oznakowanym z tyłu i przodu tzw. zielonym listkiem.
Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Z powyższych ustaleń wynika, że na etapie szkolenia i egzaminowania regulacja nie wprowadza żadnych istotnych zmian. Pojawią się one dopiero po uzyskaniu uprawnień i odebraniu dokumentu prawa jazdy. Wymienione zmiany mają na celu w pierwszej kolejności poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez roztoczenie kurateli nad młodym kierowcą. Czas próby należy traktować w tym przypadku podobnie do stażu na nowym stanowisku pracy. Zanim osiągnie się pełną sprawność i samodzielność podlega się stałej kontroli i opiece. Jak każde novum muszą przejść przez fazę prób a ich skuteczność i sens potwierdzi czas i statystyki, które obecnie są bezwzględne, wskazując młodych kierowców jako tych, którzy prowokują na drodze największą ilość zdarzeń.

Czy należy się ich bać? Mogą one stanowić pewną niedogodność szczególnie przy spełnianiu wymogu uczestnictwa w dodatkowym szkoleniu ze względu na skromną liczbę ODTJ na terenie południowej Polski. Realizacja szkolenia związana będzie poniesieniem przez młodego kierowcę dodatkowych kosztów, których wysokość szacuje się na poziomie około 300zł. Intencją, jaka przyświeca wprowadzeniu tego typu szkoleń jest nauka jazdy w warunkach szczególnych i niebezpiecznych oraz wskazanie zagrożeń z tym związanych.

Pozostałe regulacje nie są jakoś nadzwyczaj rewolucyjne. Wynikają z prostego rachunku zysków i strat. Mają nieco wyhamować i ostudzić zapędy tych kierowców, którzy wkraczając dopiero w samodzielne i pełne uczestnictwo w ruchu drogowym często zapominają, że najlepszą drogą ku doskonałości i perfekcji jest stopniowy rozwój, gromadzenie doświadczeń i stałe doskonalenie umiejętności. Osoby, które w pełni świadomie oraz z powagą traktują normy i zasady określone w kodeksie drogowym, nie powinny się zatem obawiać wdrożonych po 4 czerwca nowych regulacji, a pewne dobre nawyki i przyzwyczajenia wykształcone w okresie próbnym powinny zaowocować z korzyścią i dla tych osób, ale także przynieść efekty w postaci ogólnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

A tych, którzy zaspali albo nie mogą zacząć szkolenia z powodu wieku chciałbym pocieszyć. Omawiane zmiany były już zapowiadane wielokrotnie i za każdym razem w ostatniej chwili termin ich wprowadzenia był przesuwany. Może zatem i 4 czerwca 2018 okaże się zupełnie zwyczajną datą a martwić się będziemy  tym wszystkim w bardziej odległej przyszłości.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza