TOP 10+ artykułōw na Wachtyrzu w roku 2020

Naszykowali my zestawiyniy artykułōw nojbarzij czytanych we łōńskim roku. Piszymy ô roku 2020, ale przejrzeli my wszystke artykuły ôpublikowane po ôstatnim takim podsumowaniu, kere bōło 22 grudnia 2019 roku. Nasz TOP 10 poszyrzyli my ô dwa artykuły, a to skuli tego, iże w piyrszej dziesiōntce nojabrzij poczytnych tekstōw roku 2020 znŏdły sie dwa ze lŏt 2018 i 2019. Tōż dodali my jeszcze dwa z łōńskego roku, coby mieć połny przeglōnd tyż na nojbarzej poczytne nowe artykuły.

We tyn zestawiyniu mōmy 3 teksty ôd Grzegorza Kulika, po dwa artykuły ôd Piotra Zdanowicza i Pejtra Długosza. Po jednym tekście znojdziecie ôd Jana Lubosa, Szczepana Twardocha, Marcina Musiała, Mariusza Jarzombka i Wojciecha Dingesa.

Napoczyniymy ôd kōńca:

Plac 12: “Na zaistnienie i rozwój miejscowości, regionów, a nawet całych krain ma zwykle wpływ wiele czynników oraz historycznych zaszłości. Bywa jednak i tak, że ledwie jedna przyczyna, wsparta wyjątkowym zbiegiem okoliczności zmienia bieg historii. Tak było w przypadku pewnej śródleśnej osady nad rzeką Kłodnicą, położonej w samym środku Górnego Śląska, która dzięki zrządzeniu losu stała się jednym z najważniejszych punktów na mapie śląskiego kolejnictwa.” Jakej miejscowości poświynciōł swōj artykuł Piotr Zdanowicz dowiycie sie sam:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

https://wachtyrz.eu/piotr-zdanowicz-miasto-wyrosle-z-kolei-ponad-90-fotografii/

Plac 11: “Latający Ślązak (Fliegender Schlesier) kursował tylko przez trzy lata (1936 – 1939), ale stał się legendą. Tym większą, że już nigdy później nie udało się zrealizować połączenia pasażerskiego na trasie z Górnego Śląska do Berlina w czasie 4 godzin i 17 minut… ” Ô tym, jak wartko lŏtoł piyrwej cug miyndzy Bytōmiy a Berlinym poczytŏcie we artykule Wojciecha Dingesa:

Dej pozōr tyż:  Tychy: O górnośląskich i zagłębiowskich Żydach w Muzeum Miejskim

https://wachtyrz.eu/latajacy-slazak-albo-czego-przeskoczyc-nie-idzie/

Plac 10: Ô gōrnoślōnskij kōnstytucyji ze 1531 roku przipōminŏ Mariusz Jarzombek:

https://wachtyrz.eu/slaska-konstytucja-z-1531-roku/ (artykuł z 2019 roku)

Plac 9: Grzegorz Kulik relacjōnuje IV ôpinjŏ Kōmitetu Doradczego Rady Europy ds. Kōnwencyji Ramowej ô Ôchronie Mniejszości Narodowych, kaj ôstro Rada Europy upōminŏ sie ô poszanowanie praw Ślōnzŏkōw we Polsce:

https://wachtyrz.eu/rada-europy-ze-slazakami/

Plac 8: Poczōntek raje artykułōw Jana Lubosa ô podboju Ślōnska bez Prusy. Na dzisiej je jych już 11, a kożdy je wert czytaniŏ. Nojwiyncej ludzi przeczytało tyn:

https://wachtyrz.eu/podboj-slaska-przez-prusy/

Plac 7: Ô Spisie Powszechnym 2021 bydziymy pisać moc bez nojbliższe miesiōnce. Sam jedyn z piyrszych artykułōw ô tym jak mŏ wyglōndać tyn spis, kery napocznie sie 1 kwietnia 2020. Nojważniejsze dlŏ nŏs: durch bydzie szło deklarować narodowość ślōnskŏ:

https://wachtyrz.eu/trwa-spis-probny-mozna-deklarowac-narodowosc-slaska/

Plac 6: Ô nojbarzij zielonym mieście we Polsce w samym cyntrōm industrialnego Ślōnska pisze Piotr Zdanowicz. Do tego prosi Wŏs na wirtualny szpacyr po tej perełce po bezmała 300 fotografijach!

https://wachtyrz.eu/piotr-zdanowicz-zielona-perla-industrialnej-krainy/

Plac 5: Szczepōn Twardoch przypōminŏ ô krziwdach wyrzōndzōnych Ślōnzŏkōm bez Polska, ale nie prziwiyrŏ tyż ôczōw na spōłudział Ślōnzŏkōw we zbrodniach totalitaryzmōw, kere we XX stoleciu wojowały na Ślōnsku:

https://wachtyrz.eu/szczepan-twardoch-polacy-pamietamy-wam-zgode/

Plac 4: Fest sie radujymy jak nasze edukacyjne artykuły ô jynzyku ślōnskim tyż sōm fest czytane. Sam Grzegorz Kulik spōminŏ nojbarzij powtarzane fejlery:

https://wachtyrz.eu/nastepne-5-bledow-ktore-robisz-w-jezyku-slaskim-a-o-tym-nie-wiesz/

Plac 3: Na podium znŏd sie artykuł Grzegorza Kulika ze 2018 roku, kaj porzōndkuje ôn historyjŏ i teraźniejszość herbu i flagi gōrnoślōnskij.

Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Prawda po polsku - czyli „Cycero, gdyby jeszcze żył…” #1

Wiycie kaj uchowoł sie nojstarszy wizerōnek naszego herbu abo jake je jego nojstarsze przedstawiyniy? Jaki je nojczynstszy fejler, kej myślymy ô naszym herbie?

Zaprŏszōmy sam:

https://wachtyrz.eu/herb-i-flaga-gornego-slaska/ (artykuł z 2018 roku)

****

Plac 2: Relacyjŏ Marcina Musiała ze ôtwarciŏ nowej biblioteki we Żorach, kaj doszło tyż do prapremiery nojnowszej ksiōnżki Szczepōna Twardocha “Pokora“.

Szczepōn Twardoch we gŏdce ze Arturym Madalińskim pedzioł miyndzy inkszymi tak: “Śląskość prawdopodobnie nigdy nie zakwitła, po prostu sobie więdnie jak roślina na niezbyt urodzajnej glebie, która nie miała okazji wydać wielu owoców, tudzież rozkwitnąć z wieloma kwiatami.

A co jeszczy? Tego dowiycie sie, jak przeczytŏcie cołki artykuł:

https://wachtyrz.eu/szczepan-twardoch-nienawidze-tej-smiesznej-slaskosci/

***

Plac 1: Durch my sztaunowali skōnd takŏ popularność fake-newsōw we socjalnych mediach. Zrobiyli my test… i już wiymy. Wymyślyli my gupota nad gupoty, powciepowali dziebko poprzekrōncanych znanych miōn, wciepli to yno we jednym placu w internecie… i mōmy nojbarzij poczytny artykuł we 2020 roku.

Ta gupota to u nŏs na szczynściy yno 1 ze 2820 artykułōw i planujymy kolejnych takich testōw. Ale dejcie pozōr w interncie zanim kajś wciepniecie artykuł ze krzykliwym tytułym. Pomyślcie, czy strōna kaj ôn bōł publikowany je godnŏ zaufaniŏ, czy artykuł je sprawdzalny (styknie czansto wciepać podane tam miana do jakejś wyszukiwarki coby zweryfikować prawdziwość podanych tam “faktōw”).

https://wachtyrz.eu/uwaga-latajace-kleszcze-przenosza-mikronadajniki-5g/

***

Tejla ô nojbarzij poczytnych artykułach. A jak wyglōndŏ ôgōlnŏ statystyka?

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

We ôstatnim roku czytaliście nasze artykuły 635.174 razy. Moc dziynkujymy.

Pōmōgŏcie nōm tyż finansowo. Dziynki! Skuli tego poradziymy już symbolicznie (po 100 złotych) płacić w miesiōncu minimum 5 nojbarzij poczytnym autorōm (nieftorzi z tego rezygnujōm, to przeciepujymy na kolejny miesiōnc). Może to je już jaki zaczōntek ślōnskego myślyniŏ spōlnotowego?

Mōmy nadziejã, że we Nowym Roku bydziymy szykować jeszcze lepsze artykuły, dziynki czymu przibydzie nōm czytelnikōw, a ślōnski bydzie dociyrŏ do corŏz szyrszej grupy ôdbiorcōw.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza