Krōtko a korzynnie #7 Zŏwiść pojstrzŏdkiym do teilowaniŏ Ślōnzŏ(cz)kōw?

We anlehnungu do beitragu ôd Professora Henryka Jaroszewicza: Drobna refleksja na marginesie drugiej edycji Nagrody im. Kazimierza Kutza

Jŏ by prawie za to Twardochowi prziznoł tã nadgrodã, co sie karruje drogiymi autōma, pływŏ yachtōma, ôblykŏ galantne anzugi. Chop pokŏzoł, co ślōnskojść, to niy brŏtlŏse kunst, a richtig potyncjoł ekōnōmiczny. Niy we interessie kultury ślōnskij je, coby nasze elity schreibowali we izbie pod komorã genialne werki, a ône niy zyskały nŏleżytego impaktu, kuli tego co jejich autorōw niy widać we werbungach, schlagzeilach, we mediach kuli wirtschaftlichowego erfolgu… Feinie, co August Scholtis napisoł “Ostwind”, a verlag  Silesia Progress wydoł przekłŏd na polske: “Wiater ôd Wschodu”. A wiela feinij by bōło, keby my mieli dziś A. Scholtisa miyndzy nami, ftory bryluje na salonach, a sie karuje/reklamuje szumne auta, anzugi. Realia sōm/bōły inksze – zŏcny Scholtis klepoł biydã… Co ze “Utopkiym” Leszka Libery? Niy bōło by feinie, coby Herr Libera dzierżeli podobnõ popularność medialnõ kej Twardoch? “Dracha” ôder Twardocha a “Utopka” Liebery idzie qualitätem lekko porŏwnŏwać, a możno i “Utopek” je lepszym werkiym ôder zŏcnego “Dracha”? Wiela ludzi przeczytało “Dracha” a wiela “Utopka”? Je to wina Twardocha, co poradzi dotrzić do czytŏczy bez media, werbung? Dyć toć, co niy, to je jego attitude. Dejcie pozōr na demagogōw ftorzi chcōm siŏć ziarno zŏwiści, coby jedyn Ślōnzŏk zowiściōł drugiymu, bo sie dorobiōł czego, coby tym kniffym teilować Ślōnzŏ(cz)kōw podug rzimskij devisy “divide et impera”. Możno i polski staat niy chce uznać gesetzym ślōnski za jynzyk regiōnalny. Ale ejźli to znaczy co niy mogymy fedrować ślōnskość gesetzōma marktwirtschaftu? Toć co niy, bo dyć to sie już dzieje. Czamu niy kupować ślōnskich szatōw, sprzyntōw, ksiōnżek etc. we abo ôder: Ajncla, Gryfnie, kaj ôn SHOW, Silesia Progress, Schlesischer Laden/Śląski Sklep (Annaberg ul. Szkolna 6), Lokalny Patriota a inkszych…  …miast ôder wielgich marek? A mono sōmeście srogiym businenessman/kōm i rŏd wystawicie jaki siedlung, ftory sie gryfnie wkōmponiyruje we ślōnski landschaft, tys sie co znŏdzie,  fto se badnōł rein we link, moge sie zastanowić, co je lepsze jaki strokaty, ôd siykiyry projekt, abo coś co je zrichtowane ze pomyślōnkiym we zŏcy do umgebungu? Sōm ech tym businenessman/kōm niy je i radszyj niy banã, ale sicher radzij bych bōł łaziył po żymły do piekŏrza bez taki siedlung, niźle bez ônaki ôd siykiyry, bez ftory mi prziłazi łazić. Ejźli gesetzym sie niy dŏ fedrować ślōnskości, to dycko sie dŏ marktwirtschaftym – btw. znŏcie już nowõ agencyjõ Mavika, co richtuje werbungi po ślōnsku? Niy ciynżko znojś we miastach bezirku industrialnygo G/Ś caféju restauracyjy, geschäftu ze offen ślōnskim miōnym, ze jednyj strōny feinie tam udać piōndze, a z drugij tych slōnskich marek je corŏz to wiyncyj a sie trzimiōm na rynku, co świaczczy ô pewnym qualität made in silesia, a co sie so wie so ślōsnki brand utrzimuje a dobrze wirtschaftuje, bez depnego lobbyismusu, ftorym  disponiyrujōm wielge jynzyki/nŏrody. Pytanie eźli niy bōło by lepszyj spiyrać sie nŏwzajym? Niyma to trochã tak, co ôrganizacyje, vereiny, stŏwarzyszynia, portale, ftore propagujōm ślōnskość, robiōm to stokroć bezinteresownie po schichtcie? Niy bōłoby feinie, keby fto sie jako dorobiōł na ślōnskości a jeszcze niy unterstützowoł wyższij mianowanych, je tyż jako wesprził sprzynżyniym zwrotnym, coby mieli możliwość fungować prynżnij? Polskim demagogōm ftorzi chcōm siŏć ziarnŏ zŏwiści: niych patrzōm, coby to robiyli we swojij zygrodzie nŏrodowyj! Niy winōm Twardocha, je co kämpfuje ô sprawy Ślōnzŏ(cz)kōw, wina leży po strōniy regierungu polskigo, co ślōnskigo jynzyka a myńszości niy uznoł, bo tedy Twardoch a inksi aktywiści ślōnscy, mōgli by kerować swojõ energijõ na ważniyjsze sprawy, jako to mogōm czynić Polŏki ftore ôd 100+ lŏt niy sōm uznŏwane za nadwiślański szczyp nŏrodu ruskigo.

PS. Jake wy znŏcie ślōnske/regiōnalne marki we waszyj ôkolicy?

Hannes Sowistscholl
Oberschlesier reinster krwi, ejźli fto wierzi, co co takigo existieruje…

Dleg, Tlew, Dlaw!
Eine Hand wäscht die andere, bo dyć Ordnung muss sein!

Do terŏzka toli erscheinowało na Wachtyrzu.eu:

Dej pozōr tyż:  Drzewa Wielkich ze Śląska - biskupi Gerard Kusz, Alfons Nossol i Jan Wieczorek


Krōtko a korzynnie #6 Kandy podzioło sie nasze “Szczyńść Boże” a “Z Bogiym”

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

In der Kürze liegt die Würze #5 – 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an


In der Kürze liegt die Würze #4 Autonomiemarsch 2022


Krōtko a korzynnie #3 “Reisememoiren” abo “Kajś” richtig a niy po sielach?


Krōtko a korzynnie #2 “Przemilczane” ôd Moniki Neumann


Krōtko a korzynnie #1 Annaberg – Oberschlesien vel niydupowate Ślōnzŏki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

4 kōmyntŏrze ô „Krōtko a korzynnie #7 Zŏwiść pojstrzŏdkiym do teilowaniŏ Ślōnzŏ(cz)kōw?

 • 7 listopada 2022 ô 23:31
  Permalink

  Poczamu mōm ostawić odpowiydź, kej sam robi cynzor, choby za PRLu?
  Tōż szrajbujcie se weiter eloquent z bezugami abo bez. Mōj bewertung je i tak bez wertu abo lepij do wertestego. Bo lyjzować ani czitać, abo got behute czytać go żodyn – okrōm cynzora – niy baje.
  Szkoda, co dobro sprawa ślōnskigo jynzyka, rujnujōm ludziska, co pojyncio o godce niy majōm. 8-(

  Jorg

  Ôdpowiydz
 • 5 września 2022 ô 14:48
  Permalink

  Rŏd widzieć, iże ftojś inkszy poradzi sprachwerkzeugym se eloquent posugiwać po naszymu tako, kaj widać doza irōnije, kans refleksyji, a zŏcnych intellektualnych bezugōw pomiãndzy ônym, co idzie bewertować jako ślōnski kulturlandschaft. Dalij tako a baje hned kans ônygo, co idzie czitać po naszymu werki, produkowane ô aktualnich tematach.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza