Aleksander Lubina: FREIDEL

Tomka Węgrzyna poznałem we wrześniu 2010 jako ucznia pierwszej klasy gimnazjum. Od tego dnia uczył się niemieckiego przy zastosowaniu IT (TELL):

– wykonywał prezentacje: tematyczne (zgodnie z podstawą programową), roczne (w ramach samooceny i ewaluacji) oraz  po pobytach edukacyjnych w szkołach zagranicznych – ich celem było dzielenie się doświadczeniem edukacyjnym;

– dokumentował swój rozwój językowy i ogólny dzięki IT (na stronie szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach),

– opracowywał materiały edukacyjne:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  1. a) nagrania piosenek, nagrania tekstów językowych,
  2. b) nagrania filmowe: film o kobietach romantyzmu niemieckiego, filmy z zajęć CLIL poza szkołą itd.,
  3. c) wykorzystał swoje umiejętności IT przygotowując część ustna (prezentację i rozmowę) przy egzaminie Deutsches Sprachdiplom 1 – n.t. IT,

Pan Tomasz Węgrzyn uwieńczył swoją tu w skrócie opisaną współpracę ze mną budową kanału FREIDEL na Youtubie, gdzie zamieszcza i zamieszczać będzie ogólnie udostępnione przez niego  materiały do nauki języka niemieckiego, w tym w systemach CLIL i LdL oraz FREPA.

FREIDEL – zawiera w sobie  każdą z 8 kompetencji Delorsa i mieści się w krajowych i europejskich priorytetach ELL.

FREIDEL zawiera: Uczenie języka docelowego poprzez zabawę. Nauczanie otwarte i na odległość (ODL).  Nauczanie języka przy wykorzystaniu technologii (TELL). CLIL – (Content and Language Integrated Learning) – zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Nauka języka obcego z wykorzystaniem nowych technologii.

Można uznać, że projekt rozpoczął się wraz z pierwszą lekcją języka niemieckiego w gimnazjum. Tam pierwszy raz zetknąłem się z nowatorskim podejściem do nauki języka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Były one wykorzystywane w różnych formach
i celach. Na lekcjach wykorzystywaliśmy prezentacje stworzone w programie PowerPoint. Prowadzone przez nas (tak, przez uczniów!) zajęcia były nagrywane. Mieliśmy możliwość wykorzystywania telefonów komórkowych w celu dokumentowania pracy oraz szybkiego dostępu do Internetu. Niejednokrotnie tworzyliśmy filmy oraz nagrywaliśmy dialogi. Wypracowania oraz notatki sporządzaliśmy również w formie elektronicznej. Umożliwiało nam to łatwiejsze wprowadzanie zmian i poprawek oraz szybszą wymianę prac z kolegami z klasy i z nauczycielem. Podobną rolę pełnił „mail klasowy”, do którego każdy uczeń miał dostęp i który służył jako efektywna droga komunikacji z nauczycielem, również po zakończeniu lekcji, a nawet podczas nieobecności. Chciałem jednak, aby nasze działania zostały w pewien sposób zweryfikowane i jeszcze bardziej rozpowszechnione.

Dlatego powstał Freidel – kanał na „YouTube”, który wydaje mi się obecnie najlepszym medium przekazu. Nazwa pochodzi od wyrażenia „Frei Deutsch Lernen” – darmowa/nieodpłatna nauka języka niemieckiego, ale także nieograniczona niczym. Portal umożliwia łatwe i szybkie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Jest to jeden z priorytetów. Na „FreidelKanal” udostępniane są/będą wszystkie nasze prace, filmy, nagrania dialogów oraz dydaktyczne piosenki. Chciałbym, aby nauka języka niemieckiego stała się przyjemnością.*

Kursywą zaznaczyłem tekst Tomka.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Poniżej link do Freidel Kanel (Frei de-l  = freies Deutsch lernen):

https://www.youtube.com/watch?v=hxtICivb4bc&list=PLP4UVa9qOdXt2oFUbgPf8Wn2Ct9fQqO43

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

Analiza, redukcja, cel

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza