Aleksander Lubina: Nauczanie zorientowane na ucznia

Learner oriented instruction. Nauczanie zorientowane na ucznia… to postulat zajmujący mnie od przeszło 20 lat.

Nauczanie zorientowane na ucznia? Łatwo było zrozumieć, że nauczanie należy zastąpić uczeniem się, że 45 ′ lekcji to czas uczenia się, a  uczenie się ma być wielokanałowe, interaktywne, z uwzględnieniem typów uczenia się, wieku rozwojowego, płci, z zastosowaniem form społecznych oraz mediów (co w pokoleniu tzw. cyfrowych tubylców dysponujących mediami osobistymi nabrało dodatkowego znaczenia).

Nauczyciel jest inżynierem procesu uczenia się –  jest fachowcem od zarządzania czasem, przestrzenią, specjalistą od procesów grupowych, metod, technik, mediów.

Powyższe stwierdzenia mogą wydawać się tak oczywistymi, że nietrudno przeoczyć niebezpieczeństwa z tym związane. W nauczycielstwie groźne są wypowiedzi: „Ja wiem.”, „Robimy to.”, „To nic nowego.” lub: „To nic nie daje”, „To jakieś niesprawdzone nowinki.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czterdzieści lat temu studiowałem metody: tłumaczeniowo-gramatyczną, bezpośrednią, audiolingualną i audiowizualną i zakończyłem na metodzie kognitywnej. Potem, już w latach dziewięćdziesiątych obowiązywała metoda komunikatywna, interkulturowa.

Która z tych metod była zorientowana na ucznia? Zaryzykuję twierdzenie, że wszystkie metody wykorzystujące indukcję z istoty wymagają uczenia się z ograniczeniem nauczania. We wszystkich decydowały osobowość i fachowość nauczyciela, zdolności i nastawienia ucznia, dyskurs nauczyciela z uczniem. Co nie znaczy, że metody same z siebie  orientowały się na ucznia jako na podmiot procesu szkolnego. Metoda sokratejska może tu być klasycznym przykładem.

Nauczanie/uczenie się  języków obcych różni się jednak drobnym szczegółem od pozostałych przedmiotów szkolnych – jest to komunikowanie (się), a więc bieżąca weryfikacja opanowanych sprawności i nabytych umiejętności.

Dej pozōr tyż:  Jak to kiejś pastuszki chodziły s kolyndōm

W konsekwencji nauczanie językowych obcych zorientowane na ucznia powinno cechować się komunikacją podczas każdej lekcji tego języka. To także stwierdzenie oczywiste. Niby! Bo przecież nauczyciele rozmawiają z uczniami, a co bardziej ambitni stosują ćwiczenia interaktywne w sieci. Tyle tylko, że rozważyć można, czy takie „interakcje” nie są utajoną formą drylu językowego.

Interakcja (niesterowana) zachodzi podczas komunikacji uczeń-uczeń, czy to w klasie, czy to w sieci. Ustnie i pisemnie.

Nauczycielowi pozostaje doskonalenie dyskursu, wdrażanie do stosowania komunikatu „ja”, do trzeciej metody Gordona, wykształcenie umiejętności życiowych. Nauczyciel odpowiada za materiały językowe oraz problematykę na poziomie umożliwiającym rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny. 

absencja; Akademia Khana; akcja i reakcja; analiza, redukcja, cel; architektura szkoły; autoewaluacja; błędy; CLIL;  chmura; chór; czytanie; ćwiczenia przy tablicy; ćwiczenia śródlekcyjne; dokumentacja; dyktanda; dyskrepancja pedagogiczna; dziennik elektroniczny; dziewczynki i chłopcy; film na lekcji; głos w klasie; goście na lekcjach; gry planszowe; gra a zabawa; internet; kamery w klasie; karty samooceny; klasyczne narzędzia pracy ucznia; klasy trudne i klasy zdolne;  kodowanie, korelacja; kopiowanie mistrzów;  komórki podczas lekcji; konkursy i olimpiady; LdL; lektury; matka; media; motywowanie; muzyka; nauczanie projektami; nauczanie zorientowane na ucznia, nauka pamięciowa; neuronauki; notatki; ocenianie; ocenianie prezentacji; odpowiedź ustna; ogródek szkolny; picie i jedzenie podczas lekcji; pisanie; planowanie; podstawa programowa; podręczniki; portfolio; praca indywidualna; praca w parach; praca w grupach; przerwy; przestrzeń uczenia się; roll play; rozmowy z uczniami; sport; strona szkoły; ściąganie; tablica; tablica interaktywne; taniec; teatr; tornistry; wizualizacje; współpraca z rodzicami; współpraca zagraniczna; współpraca z dyrektorem; wycieczki; wypracowania; wywiadówki; wystrój klasy; zadania domowe; zajęcia pozalekcyjne; zastępstwa;

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Dej pozōr tyż:  Aleksander Lubina: O co chodzi w edukacji?

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza