Aleksander Lubina: Zadanie domowe (pisemne)

Czasami  należy uczniów uszczęśliwić na siłę.

W klasach trudnych, a większość klas to zespoły trudne, zadanie domowe uczniowie zapisywali bezpośrednio pod tematem lekcyjnym. Cała lekcja jeszcze widoczniej stawała się przygotowaniem do odrabiania zadania domowego – do wzmacniania materiału. Uczniowie często preferują lekcje z bardzo widocznym celem. Ten sposób sprawdza się w zespołach uczniowskich o nikłej motywacji do samodoskonalenia, ale też w klasach, gdzie uczniowie są przygotowani do nowoczesnego uczenia się (np. z wykorzystaniem Akademii Khana). Zaleca się także  łączenie takiego postępowania  podczas lekcji o klasycznych ogniwach lekcyjnych. Zadania wolno było pisać w kilku językach. Niekoniecznie jako wierne tłumaczenia lustrzane.

Odrabiając zadanie domowe, uczniowie pisali w co trzeciej linijce lub w co  piątej kratce, co ułatwiało czytelną korektę. Zadania wolno było pisać tylko na jednej stronie kartki, co ułatwiało powtórki. Oko nie lubi przewracania kart zeszytu, a lubi rozłożenie notatek na podłodze lub powieszenie ich na „gadającej ścianie”.

Po oddaniu zadania nauczyciel poprawiał w wolnych linijkach i kratkach. Uczniowie otrzymywali krótkie recenzje prac domowych i/lub ocenę. Pracę bez oceny należało poprawić i  oddać poprawioną. Tak odrobione i poprawione Zadania przepisywali komputerowo i  przesyłali na klasową pocztę lub na stronę szkoły. Ułatwiało to też ochronę praw autorskich i  przyzwyczajanie do podawania źródeł. (linkografia)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zadania mogły przyjmować formy: mind map, tabel, plakatów, itd. Istotne były wizualizacje i indywidualizacja zapisu.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Kartek brzydkich, kartek bez marginesów, kartek zapisanych nieestetycznym pismem nie przyjmowałem.

Nie stosowałem testów oraz innych zadań zamkniętych – uczniowie od pierwszej lekcji uczyli się pisania poprzez pisanie, a mówienia poprzez mówienie. Ograniczałem zadania z tzw. sprawności biernych. Ćwiczenie sprawności izolowanych jest zabiegiem sztucznym, uzasadnionym wyłącznie ewentualną potrzebą stopniowania trudności, co wiedza neurologiczna poddaje w wątpliwości.

Zadania obowiązywały zawsze. W przypadku nieobecności – uczeń przesyłał je na adres mailowy klasy/grupy. Problematyka była dowolna. Uczeń z początkiem cyklu uczenia się/nauczania otrzymywał wykaz problematyki z podstawy programowej i mógł się w niej poruszać dowolnie.

Zadania uczeń zbiera w segregatorze oraz jako dokumentację cyfrową, po uprzednim zeskanowaniu lub sfotografowaniu.

Zadania podlegały także  samoocenie oraz ocenie/recenzji koleżeńskiej  i wpisywane były do kart samooceny.

 

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza