Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości #3

  • Facebook prōbuje sprywatyzować prywatność,
  • Baba chce wylyczyć bajtla z autyzmu przepisami z internetu,
  • Chop porywŏ ruły i jedzie ś niymi tak, żeby dać sie chycić,
  • Youtuberka padŏ, że weganizmym wylyczyła sie z raka.

Facebook ôferuje ôd niydŏwna swōj włŏsny VPN, znaczy ekstra zabezpieczynie, co dziynki niymu idzie być anōnimowym we internecie. Nŏczynie sie nazywŏ Onavo Protect i Facebook niy gŏdŏ, iże ôno tyż zbiyrŏ dlŏ portalu informacyje ô używŏczach. Przesyłŏ tyż dane ô aplikacyjach zainstalowanych na mobilniŏku, tym jak sōm używane, i tyj, jake sie strōny ôglōndŏ. Facebook mŏ naprŏwdã jakõś ekstra definicyjõ anōnimowości.

We Indianapolis we USA kobiyta chciała wylyczyć swoje dziecko z autyzmu, tōż znŏdła na grupie na Facebooku przepis na miksturã, co miała jã dać bajtlowi do piciŏ. Problym w tym, że szpecyjoł składym sie niy rōżniōł fest ôd wybielacza. Dzieckym już zajmuje sie dinst, lyku na autyzm durch niy widać.

Inkszy Amerykōn porwoł ruły, coby je przedać. Jak jechoł do recyklingu, to rułami roztrzaskoł trzi auta, co z naprzeciwka jechały, bo wraziōł je do auta tak, iże wystŏwały z bocznych ôkyn. Niy ma co ôczekować ôd złodziyja, żeby mioł inteligyncyjõ.

Youtuberka, co prowadziyła kanał Liz & Mari i w nim padała ludziōm, że głymbokŏ wiara pozbyła jã lesbijskigo spusobu życiŏ, a wegańskŏ dieta wylyczyła jã z raka, umarła na raka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza