Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 25.08.2019

  • miasto niy istniyje,
  • chaja niy istniyje,
  • wygoda niy istniyje

Niymiecke miasto, co bez lata było przedmiotym internetowyj wicowyj teoryje spiskowej, co prawi, iże ône niy istniyje, ôferuje sroge piniōndze kożdymu, fto dowiydzie, iże to je prowda.

Urzyndnicy we Bielefeld pedzieli we strzoda, iże dadzōm 1 milijōn ojro ôsobie, co przedstawi richtich dowōd jego niyistniynio.

Pedzieli, iże „niy ma ôgraniczyń kreatywności” dlo uczestnikōw, ale ino niepodwożalne dowody kwalifikujōm sie do nadgrody.

Idyjo, iże Bielefeld niy istniyje, była po piyrszy roz przedstawiōno ôd fachmana kōmputrowego Achima Helda, co w 1994 roku ôpublikowoł we Internecie satyryczne twierdzynie, co prōbowało wyśmioć teoryje spiskowe online.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Muszymy poprawić piyrsze zdanie: Rzekōme niymiecke miasto.

Zdrzōdło: AP News

berlin, bo bielefeld niy ma
Berlin, bo niy ma wiarygodnych fotografiji Bielefeld.

Jeźli jedna chaja by mogła uretować małżyństwo, to je to. Ale usużny ślubny warzōł, skludzoł, śmiatoł i przoł swojij ślubnyj ze pasyjōm. Doimyntnie. Jōm za to dowiyło jego uczucie i teroz kobiyta ze Fudżajry we Zjednoczōnych Ymiratach Arabskich chce weznōńć z nim szajdōng.

– Nigdy na mie niy krziczoł, ani mie niy ôdciepnōł – pedziała kobiyta. – Dowiyło mie ekstrymalne miyłowanie i uczucie. Pōmōg mi nawet poskludzać dōm.

Czasami warzōł dlō nij i niy było żodnych spiyrek w jejich rocznym małżyństwie, pedziała.

– Potrzebuja richtich dyskusyje, nawet chaje, a niy tego bezproblymowego życio w posuszyństwie.

Chop pedzioł, iże niy zrobiōł nic złego.

Ôna pado, iże jōm coś dowi. Ô wiela weta, że kajdanki, trocha spandeksu, skōrzanny posek, i cołke małżyństwo bydzie jak nowe?

Zdrzōdło: Khaleej Times

Apple zrobiyło sie we USA nowo karta kredytowo Apple Card, co je połōnczōno ze Apple Wallet. Karta fajnie wyglōndo i je minimalistyczno, ale je jedyn problym: ludzie majōm jij niy nosić we niczym skōrzannym ani dżinsowym, bo może sie przefarbić. Niy majōm tyż jij nosić we taśce ze luźnymi rzeczami, ani we portmanyju, we jednyj przegrōdce ze inkszymi kartami, bo może sie porysać. Karta nojlepij tyż myć haderkōm z mikrofibry zwilżōnōm alkoholym izopropylowym.

Za miesiōnc ôgłoszōm ekstra portmanyj na swoja karta. Cyna: 500 dolarōw.

Zdrzōdło: CNN

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza