Problym ślōnskich słownikōw

Kożdŏ mŏwa używŏ słōw, wiadōmo. Słowa już ôd tysiōncleci spisuje sie we słownikach. Ślōnskŏ mŏwa tyż mŏ swoje słowniki, ale durch jeszcze czekŏ na tyn jedyn słownik, co wkludzi jã do światowyj elity gŏdek.

Słownikōw ślōnskij gŏdki je moc. Sōm słowniki blank amatorske, jak Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli ôd Joanny Furgalińskij abo Ilustrowany słownik gwary śląskiej ôd Marka Szołtyska. Sōm tyż take amatorske, co aspirujōm do byciŏ richtich zdrzōdłym wiedzy ôd ślōnskim słownictwie, jak Słownik Gōrnoślōnskij Gŏdki ôd Bogdana Kallusa abo Słownik gwar śląskich ôd Barbay i Adama Podgórskich. Sōm ale prace cołkym naukowe, jak Słownik gwar śląskich wydŏwany pod redakcyjōm naukowōm prof. Bogusława Wyderki ôd 2000 roku w Ôpolu.

Rzecz w tym, iże wszyjske te słowniki majōm jedyn nojważniyjszy feler: ône spisujōm ino to słownictwo, co je inksze ôd polskigo. Dŏwŏ to taki efekt, iże ludzie, co niy do kōńca znajōm gŏdkã abo nic jij niy znajōm, myślōm, iże po naszymu ôczy to sōm ślypia, nogi to szłapy, pisać to szkryflać i tak dalij. A to je przecã barzij skōmplikowane.

Nastympny feler to je to, iże ône sōm papiōrzane. Wiela czasu weźnie przekartkowanie słownika i znŏlyziynie jakigoś słowa, a wiela czasu weźnie wpisanie go we kōmputer abo mobilniŏk? Je dwudzieste piyrsze stolecie, mobilniŏk we naszyj kabzi poradzi przerobić setki tysiyncy słōw na sekundã, a my durch niy mōmy richtich elektrōnicznego słownika. Jŏ sōm używōm ślōnskich słownikōw, coch je przed siebie przerobiōł do wersyji, co w nich idzie tak szukać. Znojś jakeś słowo biere możno z pōł sekundy. Z wiadōmych prziczyn niy mogã tego ale żŏdnymu dŏwać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Te słabe ciało
Moje dōmowe rozwiōnzanie papiōrowych słownikōw
Moje dōmowe rozwiōnzanie papiōrowych słownikōw

Dalszy feler to to, iże ôkrōm słownika ôd Bogdana Kallusa, te wszyjske wydŏwnictwa wypisujōm słowa ze ślōnskigo na polski. Znaczy ftoś może wejzdrzeć, jak jakeś słowo ślōnske bydzie po polsku (jak pedzieć fyrlŏk, ryczka abo colsztŏk?), ale jak brakuje kōmuś słowa ślōnskigo, a znŏ polske, to niy mŏ go jak znojś.

Porzōndnie zrobiōne hasło na strōnie dykcjonorz.eu
Porzōndnie zrobiōne hasło na strōnie dykcjonorz.eu

I ôstatni – myślã, iże nojwazniyjszy – feler. Żŏdyn słownik niy podŏwŏ ôdmiany. Słownik ôd Bogdana Wyderki podŏwŏ ôdmianã ôkrōnõ, to znaczy dŏwŏ dwa-trzi przikłady użyciŏ jakigoś słowa ze zdrzōdeł. Ale to durch trochã za mało. Znojdujã słowo „przikłŏd” i jak je mōm ôdmiynić? „Przikłŏdu” abo „przikładu”?

Tukej trza spōmnieć ô strōnie dykcjonorz.eu, co nad niōm robi Stanisław Neblik z Rybnika. Jego robota pōmału sie rozwijŏ i na dziś mŏ 2325 haseł, ône majōm swoje ôdpowiedniki polske, czeske i niymiecke, a kożde hasło mŏ tabulã z ôdmianōm. To je, wierzã, piyrszy krok do richtich modernego słownika ślōnskigo.

We dzisiyjszych czasach przi pisaniu słownikōw niy ma ôgraniczyń. Skuli tego, iże wszyjsko mogymy zapisać cyfrowo, niy braknie nōm placu na tabule ôdmiany ani niy muszymy sie zawiyrać we wieluś tysiōncach słōw. Taki tyż słownik nōm bydzie potrzebny: elektrōniczny, ze wszyjskimi słowami, niy ino tymi inkszymi ôd polskich, ze połnym ôpisym słowa, wymŏwōm, synōnimami, antōnimami, ôdpowiednikami we inkszych gŏdkach i wszyjskimi inkszymi możliwymi informacyjami. Wtynczŏs bydymy mogli pedzieć, iże ślōnskŏ mŏwa to je gŏdka światowŏ.

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Wszystko się może zdarzyć

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza