Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 6.05.2018

  • Praga na wideo
  • Matka we iPhone’ie
  • Kamera pod prysznicym

Patryk Jaki, zawodowy polityk polski ze Ślōnska dostoł nastympnõ szansã życiŏ i we welōnku na prezydynta Warszawy je za kandydata „Prawa” i „Sprawiedliwości”. Durch atakuje Rafała Trzaskowskigo, spōlnego kandydata PO i Nowoczesnyj, iże dzieli warszawiŏkōw na lepszych (stōnd) i gorszych (co przijechali). Beztōż Jaki do internetu wciepnōł wideo, co w nim kŏże przeprosić za to, a ze zadku pokazujōm sie fotografije stockowe pōmiynszane ze fotkami Warszawy. Ale niy ino Warszawy, bo je tyż ôbrŏzek ze mostym w Pradze. Niy na Pradze warszawskij, ino w Pradze czeskij. Jak wyglōndoł ôbsztalōnek tego wideo? „- Pokŏz tam tyż Pragã, ja?” „- Niy ma problymu.”

Bydlení ve finském stylu. To musi być we Warszawie
Bydlení ve finském stylu. To musi być we Warszawie

Używŏcze produktōw Apple, co majōm je we angelskij gŏdce znŏdli doś ciekawõ ôdpowiydź, co Siri – wirtualnõ asystyntka – dŏwŏ, jak sie jã spytŏ ô to, co to je mother (matka). Siri nojprzōd padŏ, iże matka to kobiyta we relacyji do swojich dzieci, a potym pytŏ, jeźli chcymy usłyszeć drugõ definicyjõ. Jak powiymy, że ja, to Siri powiy nōm, iże to je skrōcynie ôd motherfucker, wieloznacznego przeklyństwa we amerykańskij angelskij gŏdce. Piyrszy ôdkrōł to używŏcz Reddita ze nickym thatwasabaddecision (tobyłazłŏdecyzyjŏ), a skuli tyj decyzyje Siri zmiyniyła sie Samuela L. Jacksona, znanego z tego, że ôn je majster we używaniu tego słowa we filmach. Wszyjsko sie zgŏdzŏ.

Zdrzōdło: ArsTechnica

Synek ze Uniwersytetu Wollongong we Australiji nagrowoł swoje spōłlokatorki we łaziynce kamerōm skrytōm we gōmbce. Dziouchy znŏdły kamerã bez to, iże gōmbka blinkała na zielōno. Zarŏz zazwōniyły po niego i po policyjõ. Po pŏru tydniach kryncyniŏ, w kōńcu sie prziznoł, iże to ôn tã kamerã ôstawiōł, bo chcioł dziouchy poôglōndać pod prysznicym. Jak przed gyrichtym prziszły dō niego media ze mikrofōnami, to poprosioł, żeby mu dały trochã prywatności. Dobre.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: Sydney Morning Herald

Blank inkszŏ dzioucha
Blank inkszŏ dzioucha

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza