Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 18.08.2019

Jakiś sześ lot mody synek we USA niy bōł niy mioł szczyńścio do ôjcōw. Wymyślyli sie, że niy bydōm go szczepić, bo przeca szczepiynia przinoszōm autyzm i dyszcz, bo tak we internecie stoji.

Synek sie jednego dnia ôbalōł i rozciōn sie czoło. Ôjcowie mu ôbmyli rana i tak to ôstawiyli, a za pora dni trefiōł do lazarytu, bo dostoł tynżca. Cołke lyczynie wziōnło 47 dni i 800 tysiyncy dolarōw, a ôjcowie durch niy chcōm chopca zaszczepić.

Nojlepszy przikłod na to, że ôjcōw sie niy wybiyro.

Zdrzōdło: LiveScience

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

clostridium tetani pod mikroskopym
Clostridium tetani, co ôdpowiadajōm za tynżec.

We Hiszpaniji szofer prziszoł na policyjo i pedzioł historyjo ô tym, że ftoś go porwoł, wziōn mu cołki geltag, i kozoł nafutrować sie narkotykami we seksklubie kole Malagi. Podyjzdrzany hned trefiōł do heresztu i cołko sprawa miała być wartko rozwiōnzano, jak pokozało sie, że ôba chopy to sōm kamracio ôd fajrowanio i ôba sami z siebie wszyjsko zrobiyli, a szofer chcioł tak skryć swōj byzuch we seksklubie.

Zaroz sie pokoże, że chop niy mo żōny, co by przed niōm mioł to wszyjsko kryć, i bydzie hiszpańske archiwum X.

Zdrzōdło: El País

budynek, policyjo
Kōmisariat policyje we Fuengiroli. Foto: Tyk / Wikimedia Commons

We USA (zaś) baba robiyła za ôchrōna na lotnisku. Jak chop przechodziōł bez bramka, to ôna mu dała kartka papiōru, co na nij napisała „You ugly” (Żadnyś). Baba już niy mo roboty.

Zdrzadła w dōma chyba tyż niy.

Zdrzōdło: ABC7

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza