Muzeum retuje ślōnski kōmputer

Jak sie słyszy ô muzeum, to sie porzōnd mysli ô ôbrazach, rzeźbach, rzeczach wykopanych ze ziymie abo przedmiotach, co ôstawiyli po sobie nasi praôjcowie. A wiycie, iże w Katowicach je muzeum kōmputrōw?

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki (abo po naszymu Muzeum Historyje Kōmputrōw i Informatyki) funguje we Katowicach przi placu Syjmu Ślōnskigo. Było ôtwarte siedym lot tymu i bez tyn czas zebrało kole sztyry tysiōnce maszin.

Muzeum mo tyż ekstra projekt, co sie nazywo Ôperacyjo Thanasis, i jeji cyl to nazod włōnczyć kōmputer ODRA 1305, co bōł produkowany we zakładach Elwro we Wrocławiu ôd 1973 do 1986 roku i było wyprodukowanych kole 460 sztuk.

ODRA 1305 to niyma taki kōmputer, jak mōmy teroz, ani tak, jak my mieli dwadziścia lot tymu. Jednostka cyntralno to bōł szrank, co mōg być ôd 280 do 350 kilogramōw ciynżki, zależnie ôd tego, jak bōł zbudowany, a cołki systym mōg mieć nawet siedym i pōł tōny wogi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

odra 1305 we mhki
Kōmputer ODRA 1305 we Muzeum Historyje Kōmputrōw i Informatyki. Fot.: MHKI CC BY-SA 4.0

Muzeum je ôparte na robocie wolōntariuszy, a do nij trzeba niy ino znojdować i kupować tajle, ale tyż robić muszōm ludzie, co sie znajōm na rzeczy. Trzeba tyż niykere tajle wydurkować we 3D. Co ciekawe, zabytkowe ôprogramowanie placōwka dostała ôd The National Museum of Computing we Bletchely Park we Wielkij Brytaniji.

Do skōńczynio projektu je potrzebne 4000 złotych na miesiōnc i muzeum beztōż ôtwarło kōnto na Patronite. Jeźli chcecie, to dociepcie sie na tyn kōncek ślōnskij historyje.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Możecie tyż nawiydzić muzeum i dziynki tymu nauczyć sie czegoś i dociepnōńć sie na jego robota. Wiyncyj informacyji ô zwiydzaniu je na strōnie placōwki.

zal kōmputrōw 8-bitowych we mhki
Zal ze 8-bitowymi kōmputrami we Muzeum Historyje Kōmputrōw i Informatyki, fot.: MHKI CC BY-SA 4.0

Foto na wiyrchu: Kōmputer PRS4 uretowany ze katowskij DOKP na wystawie we Muzeum Historyje Kōmputrōw i Informatyki, fot. MHKI CC BY-SA 4.0

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza