Marcin Melon: Paddy i Hyjdla

Padoł żech to już piynć tysiyncy sztyrysta dwanoście razy, to co mi szkodzi pedzieć jeszcze roz: my, Ślōnzoki, mōmy fest grzych skuli tego, co robiymy ze świyntōm Jadwigōm. A co robiymy? Ano psinco. I to je, godōm Wōm, srogi grzych!

Hyjdla podug Jacka Zygmunta (c)

Bo mogliby my robić richtiś mocka dobrego. Sztyjc wajōmy, co muszymy znojś pozytywne ôbrozki, symbole naszego Hajmatu, coby niy kojarzył sie ino z grubami i marasym. Lepszego symbolu jak nasza patronka niy znojdymy. Cera ôd grofa z Bajerōw, wydano za ślōnskigo hercoga, kero fest przoła Ślōnskowi, a Ślōnsk przoł ônyj i przaje durś. Po jakiymu niy wykludzić Jadwigi ze kościołōw i niy zakludzić do popkultury? Jo już widza te treski, szolki, komiksy, filoki, kere bydzie szło sie lajstnōnć na kożdym banhofie, kej ino ftoś sam do nos przijedzie. Jo zakludził świynto do tego mojigo Ślōnska, kery wynokwiōm we swojich ksiōnżkach: hań kożdego roku we październiku Ślōnzoki fajerujōm Dziyń Świyntyj Hyjdle. Nale co jo, borok, poradza zrobić som, krōm tego, co ciyngiym ôsprowiōm mojim bajtlōm gyszichty ô winie i szczywikach? Znocie je, pra? Tyn kōncek, kaj Hajnel Brodziok, znerwowany, koże jij „ôblyc szczewiki”, a ôna je… ôblyko na szyja. I tyn ô wodzie, kero miyniała sie we wino w jeji szolce*, tyj samyj, kerōm tak sie asi terozki British Museum. Bajtle suchajōm, chichrajōm sie, aże yntliś prziłażōm ku tymu, co fest szpasowno baba musiała być z tyj naszyj świyntyj.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Poczkejcie, ftoś mi klupie na dźwiyrze, kej prawie to pisza. Jezderkusie, możno to farorz znerwowany? „Jancykryście, świynto baba chcesz spotrzebować i kludzić jōm do tyj ôszkliwyj popkultury!? Bydziesz sie bozny robił z  tyj, kero sōm Ponbōczek sie wybroł?! Do świyntych sie rzyko, a niy richtuje sie ô nich komiksy! Pierōńske liberały, wom sie zdowo, co wszysko sie do przedować?!”

Ja, wszysko. Eli ino ftoś poradzi. Irlandczyki poradzōm. Prawie dzisiej fajerujymy świyntego Patryka. Niy ino we Dublinie i Galway, nale we Katowicach, Rybniku abo Opolu, we Hameryce i Francyji tyż. Bo Irlandczyki poradzili wziōnć swojigo Patryka i zbajslowali jedyn z nojfajniejszych symboli marketingowych, jake świot widzioł. Terozki jejich patron robi mocka dobryj roboty, niy ino dlo irlandzkij tożsamości, nale tyż do producyntōw piwa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nale nojprzōd musieli wziōnć i przekludzić go z kościołōw do popkultury. Terozki kożdy godo ô nim „Paddy”, choby godoł do kamrata, z kerym rod słepiesz we szynku Guinnessa. Beztōż jo tyż niy godōm ô naszyj patronce inakszyj, jak ino Hyjdla abo Hyjdelka. I wierza, co hned cōłki Ślōnsk (cōłko Polska? cōłko Europa? cōłki świot?) bydzie wiedzioł fto to je i po jakiymu ta baba, choby żodyn inkszy, poradzi robić za symbol naszego Hajmatu.

Marcin Melon – nowiniorz, felietōnista, rechtōr, Ślōnzok. Dwa razy wygroł konkurs na “Jednoaktōwka po ślōnsku”. Autor kultowej seryje ô “Kōmisorzu Hanusiku“.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

* tukej musicie dować pozōr wiela lot majōm bajtle, kerym ô tym ôsprowiocie, coby na nojbliższyj szkolnyj wycieczce niy wiyszali wōm nudli, co to świynto Jadwiga naloła im gorzoły do flaszki po coca-coli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Marcin Melon: Paddy i Hyjdla

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza