Fojerman: Jako sie to piyrwej palmy świynciyło

Doł żech pozōr dzisiej we kościele, że ludzie majōm te palmy do świyncynio jakiś taki cudaczne, sztuczne, kolorowe, choćby ze ôdpustu ze szizbudy. A przeca ślōnsko palma tak niy wyglōndała nigdy. Jo pamiyntōm, że już jaki tydziyń przed Palmowōm Niedzielōm zbiyrało sie te astki ze kociankōw, bukszpanu, kokocza, wiyrzby a inkszych krzokōw. Musiało to być prziniesiōne dudōm pora dni naprzōd, coby sie te kwiotka a listka zdōnżyły trocha rozbić. We sobota przed Palmowōm Niedzielōm brało sie taki piykniejsze astki, kole pōł metra dłōgi, ze 2-3 z kożdej zorty. Tych zortōw musiało być 5 ( piynć ranōw Jezusa), abo 7, a miyndzy nimi musiało być coś, co żgo, jak ciyrniowo korōna, a coś czerwiōnego, jak krew. Tako palma niy miała żodnych drōtōw, szpagatōw, ani szlajfkōw. Wiōnzało sie jōm prynciym ze wiyrzby we trzech miejscach. Po poświyncyniu palmy w Palmowo Niedziela przinosiyło sie jōm dudōm, kaj kożdy ze familije musioł zjeś po jednej kulce ze kocianki, coby chrōnić kark przed roztomańtymi chorōbskami. Tak palma czakała na Wielko Sobota. Wtedy brało sie ôstry nōż, abo blotek do zielaza a urzinało sie „głowiynka” ze palmy pod piyrszym wiōnzaniym. Głowiynka ta (gōrno czynść ze kwiotkami) niōsło sie na gōra, kaj sie jōm kładło za balek, abo wiyszało na hoku, coby chrōniyła bez cołki rok ôd roztomańtych niyszczynściōw: wody, ôgnia, wiatru. Reszta ze palmy niōsło sie we Wielko Sobota do kościoła ôpolić we poświyncōnej fojerze. Z tej ôpolōnej dolnej czynści robiyło sie we Wielkanoc krziżyki (patyki kole 5 cm, z wiyrchu sie narzinało, a wrażowało sie tam sprzyczka na krziż z ciyńszej astki). Krziżyki we Wielkanoc po ôbiedzie sadziyło sie na polu, we wszystkich rogach pola, a we chałupie we wszystkich izbach. Krziżyki trza było pokropić wodōm świyncōnōm. Krziżyki te miały tyż chrōnić ôd niyszczynściōw, a inkszych srōmotōw. Resztki ze palmy co ôstało, brało sie do kupy ze łōńskirocznymi krziżykami a głowiynkōm starōm, a polyło sie to we piecu, bo przeca niy idzie takij poświyncōnej palmy na hasiok wyciepać. A jako to było u Was, abo co jeszcze ôstało z tego do dzisiej? Pochwolcie sie tyż a napiszcie.

Dej pozōr tyż:  Niebieska walizka i/a brunatny kufer

Foto na wiyrchu: Palmpaasoptocht we Enschede, fot.: IIVQ / Tijmen Stam

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza