10 powodów, skuli kerych trza ciś na Erasmusa

-Włajaż, włajaż, kaj sia szlajosz?
-Jo sztudiuja, niy lebruja!

Iże jo żech tak niyskoro na tego Erasmusa pojechała! Kej by człowiek wiedzioł, iże to je tako piykno przigoda…

Tera jestech na ôstatnim roku sztudiowanio a tak se myśla, iże rada bych siupła na jedyn rok do zadku, coby ciś na Erasmusa drugi roz… kej by ino to tako fungowało.

A coby wos konkretnij powiydzić, zrychtowałach do wos…

…10 powodów, skuli kerych trza ciś na Erasmusa (abo inkszo wymiana sztudyncko za granica, co sie może inakszyj mianować)!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1. Jak se z pomyślōnkym dobierecie zajyncia, a trza to zrobić samymu, idzie se trocha barzij polebrować niż na swoim mutter-uni. Rada: szkyrtnijcie do swoigo Erasmus-kamrata, co go mianujom „buddy”, kery poradzi podpowiedzieć, na kerych zajynciach idzie mieć trocha wiyncyj laby.

2. Niyważne wiela Wōm je lot, zowdy poradzicie ciś na Erasmusa. Jo miałach strach, iże na zicher do mie to już ostatni klang, ale pedzieli mi, iże to je egal, eli mosz dwadziścia lot abo trzidziści. Kożdego bierōm.

3. Żyjymy we takich czasach, iże gańba jest nie umieć godać po angelsku. Ale niy trza sie utropiać, jak żeś niy je we tym majstrym. Bezma na Erasmusie szkolisz jynzyk, a choby ino jedyn! My Ślonzoki ôd bajtla sōm dwujynzyczne, a ku tymu sōm my fest szprymoki, tōż isto drabko chytōmy roztōmajte godki.

4. Geld dostowocie ze uni. Niy ma to srogo fortuna, ale jako to godajom: „na rzici tego niy wysiedzisz.” Z robotōm tyż niy ma źle, tym barzij jak poradzisz sie dogodać we ônych godce. Beztōż czasym idzie usłyszeć jaki niykrziw klang ojrokōw we geldbojtlu, a niy ino luft a wiater.

5. Rajzowanie. To niy ma tak, że siedzicie durś we akademiku a słepiecie ze inkszymi sztudyntami, aspōń tako to czynsto je i żodyn niy bajuko! Na Erasmusie je w pierony roztōmajtych organizacyji sztudynckich, kere rychtujōm rajzy. Idzie se pozwiydzać inksze miasta a bodej landy, czasym choby za pōł darmo!

6. Jak myślicie o wykludzyniu sie do inkszego kraju po sztudiach (bo chcecie pitnōńć ôd tego żadnego smogu, abo co yno), Erasmus to je gryfny sztart, co by wziōńć na klata wyzwanie życio poza hajmatym, jak sie biere sztanga ze hantlami na pakerhali. Ino że na Erasmusie mocie instytucyjo, kero Wōm pōmogo z tōm sztangōm, jak mocie za fest pod gōrka. Fajno, pra?

7. Jak myślicie, iże na kożdym uni je tako samo organizacyjo, to niy mocie recht. Zwiedownie je badnōńć, jako inksze ludzie sztudiujōm a czego sie uczōm, dyć to je nowe doświadczynie akademicke a organizacyjne, co sie może przidać tyż we prziszłyj robocie!

8. Kamraty, gros nowych kamratów z cołkigo świata! Kożdy ôsprawio o swojij kulturze a tradycyjach… dyć takie klachy w sztyry ślypia sōm lepsze jak niyjedna ksiōnżka! A jak Wōm jeszcze nowo poznany Italok uwarzi jaki maszket, a Rus poleje gorzoły, to dopiero sie mianuje żywy kōntakt ze kulturōm… Po Erasmusie zowdy idzie potym jechać na jaki byzuch na Sycylijo, abo kaj ino, choby do Azot a nazod.

9. Erasmus to je gryfno idyjo, jak wom sie mierznie ôglōndanie durś tych samych gymbōw: groźny profesōr na uni, durś myndzōnco baba ze warziwnioka abo wieczne ślimtanie bajtla ôd nachbara. Zmiana ôtoczynio richtig poradzi przikludzić gros pozytywōw do naszyj gowy a duszy.

10. Zolyty, zolyty a jeszcze roz zolyty. Wiela sie słyszy historyji, iże karlus sie zapoznoł ze frelkōm na sztudiach za granicōm, a tera sōm hajtniyńci a bajtel we drōdze. Dyć jak Wōm sie zdowo, iże niy mocie szczynścio w sznupaniu za swojōm drugōm halbkōm apluzyny, dejcie pozōr – możno trza posznupać trocha dalij, a niy ino we swoim familoku!

Beztōż jak Wōm prziszła kedy tako idyjo do gowy, coby ciepnōńć sam tym wsziskim a pojechać na Erasmusa – ciście!!! Nic niy ma tako we wercie, jako blank nowe doświadczynie, a jak to je jeszcze miyszung rajzowanio a edukacyje, tōż niy śmiycie sie dugo zastanowiać – hefty wciście do rajzyntaszy a chytejcie piyrszy cug.

 

Kasia Polak (nazwisko mylōnce), frela z Pilchowic, kero trzi lata tymu wrŏz ze swojōm kamratkōm sztartła ze blogiym Your Silesian Friends, kaj ôsprowiała ô rajzowaniu. Sztudyntka kōmunikacyje, mediów a kultury. Nojbarzij przaje poezyji, zielinŏrstwu a ślōnskij gŏdce. Kōntakt: katarzyna.polka.polak [małpica] gmail.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „10 powodów, skuli kerych trza ciś na Erasmusa

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza