Żory: Zapłaciyła hned dwa tysiōnce za zakupy, co ich niy zrobiyła

27-latka z Żor straciyła bez 1 900 złotych. Niyznojdziōny na razie sprowca przechyciōł dane jeji karty płatniczyj i sztyry razy zrobiōł zakupy we sklepie internetowym.

W niydziela, 1 września, do Kōmyndy Miastowyj Policyje w Żorach zgłosiyła sie 27 lot staro miyszkanka Żor i zawiadōmiyła ô fałeszności kōmputrowyj. Kobiyta poinformiyrowała, iże ku swojimu udziwiyniu prawie ôdkryła sztyry płaty internetowe dokōnane z jeji kōnta. Jak wyklarowała, postrzodki wypłacōne były trzi razy w sobota i roz w niydziela na kōnto ôbsztalōnkōw we sklepie internetowym, co ich ôsobiście niy robiyła.

Niyznōmy na razie sprowca przechyciōł dane z jeji karty i przeloł bez 1 900 złotych z jeji kōnta, chocioż kobiyta miała karta przi sobie. Niy dowała jij żodnymu, niy płaciyła niōm za granicōm. Ôstatnio roz płaciyła za zakupy we necu.

Policyjo prosi ô danie pozōr na to, kaj sie robi zakupy w necu i zapoznanie sie ze przestympczymi metodami skimmingu i phishingu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Żory

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza