Utrŏpy Micyny: Wegetariańskŏ plaga

Ludzie małyj wiary lachajōm sie z plakatu, kery jakiś czas tymu ftoś wciepnoł do interneca, a na kerym stoi naszkryflane, coby katoliki dŏwali pozōr na roztōmajte zagrożynia duchowe. Z plakatu idzie tyż zmiarkować, że rozchodzi sie miyndzy inkszymi o takie ôszkliwe bluźniyrstwa jak Hello Kitty, Harry Potter, StarWars abo Halloween. Ale nojbarzij ludzie śmiejōm sie z tego, że na tyj liście znŏd sie tyż wegetarianizm. Musicie wiedzieć, że niy ma sie z czego śmiŏć, bo po piyrsze wegetarianizm richtig je na katolickij liście zagrożyń duchowych skuli swoich zwiōnzkōw z fest niybezpiycznymi filozofiami dalekigo wschodu. Po druge, niy yno ô nasze chrześcijōńskie duszycki sie sam rozchodzi, ale ô prziszłość całyj naszyj planety. Bo bydziecie widzieć, że te gizdy wegetariany wrŏz ze swojymi kamratami weganami zezrōm yntlich cołko roślinność, do ôstatnij flancy jako na tyj ziymi rośnie. I wtynczŏs to już bydzie kōniec świata, bo kej niy ma flancōw, to niy ma tlynu, a kej niy ma tlynu to już ani niy idzie dychać.

Muszymy to sztopnōńć, bo te pierōny robiōm sie corŏz to mocniyjsze. Dōm wŏm przikłŏd z naszego placu. Ôd czasu akcji “Zielone płuca dla Śląska” z lŏt szejśdziesiōntych dwudziestego storocza wele Fytla rōs fajny lasek, kery niystety dwa lata tymu zostoł do poły wyżniynty. Przijechali wtynczŏs z bajzygami chopy w zielōnych arbajtancugach, a u kŏżdego śnich ôd poczōntku widziałach takie złe, diŏbelskie ślypia. Pedzieli, że sōm ze zielyni miejskij, nale pokŏzało sie, że to jako wegetariańskŏ abo wegańskŏ sekta. We plac lasa mieli budować alteshajm, nale do dzisiŏj nic tam niy stoi, a ściynte strōmy to już pewnikiym dŏwno zezarte. A tym gizdōm żŏdyn za to nic niy zrobiōł.

Inkszŏ sprawa, że w Łŏgewnikach zagrożynie wegetarianizmym je barzij ryalne aniżeli kaj indzij. Mōmy sam trzi srogie teryny rodzinnych ôgrōdkōw działkowych blank zarōśniyntych drzewami ôwocowymi, trŏwōm, krzŏkami i jarzynami, beztōż leko idzie zmiarkować, że ta wegetariańskŏ plaga je u nŏs wszeôbecnŏ. Mało fto chowie zwierzynta na ôgrōdku, a jak już kajś sōm kury, to yno coby mieć śnich jajca (wegetariany jedzōm jajca i produkty z mlyka). Yno rŏz za kedy trefi sie dobry katolik, a idzie go poznać po tym, że z jego ôgrōdka wōniŏ grillowanym wusztym. Sōm tyż take kabociŏrze (i tych je nojciynżyj poznać), co wciepujōm na grilla wusztliki sojowe, coby sie żŏdyn niy kapnoł, że ône tyż już przeszli na ćmawo strōnã mocy.

Dej pozōr tyż:  Na gryfno rajza i… do żyniaczki

Niy wiym eli pōdzie to jeszcze jakoś pokojowo rozwiōnzać. Durś mōm nadziejã, że jakŏ mōndrŏ gowa poradzi tych grzysznikōw przeprzić, iże blank sie w swoim życiu potraciyli. Możno udŏ sie to yntlich dziynki nauce. Hamerykōny na jednym z kalifornijskich uniwerzytetōw zrobiyli badania, coby sprŏwdzić, fto mŏ lepszo spermã. Pokŏzało, sie że bez sztyry lata eksperymyntōw wegetariany i wegany wyprodukowali o wiela mynij plymnikōw aniżeli chopy, co jedzōm miynso. I niyma sie co ciepać, że miynsożercōw bōło 443 a wegetarianōw i weganōw yno 31. Kej godajōm, że jejich jŏdło je take zdrowe, to powinni se dŏwać radã. Krōm tego przeca niy wielość ale jakość je ważnŏ. I tukej niy bydzie już żŏdnych wōntōw, bo plymniki ôd miynsożercōw pokŏzały sie dwa razy barzij aktywne aniżeli te ôd wegetarianōw. Za take wyniki trza ponoś ôbwiniać sojã, kerŏ mŏ driny kupã fitoestrogenōw, a ône fest zawŏdzajōm w produkcji spermy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Możno niykerzi ôd tego tekstu zmōndrzejōm i zaś bydōm jeść miynso jak porzōndne katoliki. A resztã smolić. Niych se gizdy dalij żerōm swoje wusztliki sojowe i możno hned te pierzińskie sekty same, w spusōb naturalny stracōm sie z tego świata.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza