Utrŏpy Micyny: Polskŏ misja ôlimpijskŏ

Możno niy kŏżdy z Wŏs wiy, że w Korei napoczła sie prawie zimowŏ ôlimpiada, na kero pojechali tyż szportowcy rodzyni na Ślōnsku. Jŏ niy yno ô tym wiym, nale mogã tyż wszyjskie szporty ôglōndać na moim telewizorze. Niydŏwno zamōntowali mi telewizjã internecowo z abonamyntym za złotōwkã i muszã Wōm pedzieć, że werciło sie jak pierōn. Pōn Prymier tak piyknie pożegnoł na kōnferyncyji polskich szportowcōw, aże płaczki stanyły mi w ślypiach, a ônym na zicher tyż. Ôlimpijczyki muszōm wiedzieć, że rozchodzi sie niy yno ô dalekość skokōw i gibko jazdã na nartach abo szlynzuchach. Dlŏ polskich szportowcōw nojważniyjsze mŏ być “budowanie imienia Polski na świecie”. Polŏki niy jadōm na olimpiadã po wyniki i medale yno coby “dawać nam nadzieję i budować silną Polskę”. Kejby jŏ, bez przikłŏd bōła takim skoczkiym narciarskim i we lufcie spōmniałabych sie ta wzruszajōnco przemowã Prymiyra, to z kŏżdego skoku na zicher wyciōngłabych pŏrã metrōw wiyncyj. Pamiyntałabych, że ôd tego zależy siyła polskigo państwa i jak skoczã za krōtko to Rusy mogōm nōm zakryńcić gaz, jak niy zrobiã telemarku to Unia cofnie nōm dotacje a jak wylandujã blank krziwo i sie ôbalã to nŏs wyciepnōm z NATO. Nale jak uniysiōnŏ na bioło-czyrwonych skrzidłach patriotyzmu pofurgōm nojdalij ze wszyjskich i zostanã majstrym ôlimpijskim to Hamerykōny na zicher cofnōm ôbowiōnzek wizowy dlŏ Polŏkōw.

Kejby jŏ bez przikłŏd bōła takim skoczkiym narciarskim i we lufcie spōmniałabych sie ta wzruszajōnco przemowã Prymiyra, to z kŏżdego skoku na zicher wyciōngłabych pŏrã metrōw wiyncyj.

Jednakōż muszymy być ryalistami, niy zawdy idzie ze wszyjskimi wygrać. Polŏk niy śmiy nigdy przegrać yno ze Niymcym. Nawet jakby mu sie przitrefiōło, to musi gŏdać, że tak po prŏwdzie to ôn bōł lepszy, yno Niymiec mioł barzij moderny sprzynt abo lepij mu wiater powioł, ewyntualnie arbitry byli po jego strōnie.

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Ciekawe czasy

Inkszŏ sprawa, że niy kŏżdy szportowiec mŏ za tela mocno psychikã, coby tako presã szczimać. Dyć ôn mioł tam skŏkać ewyntualnie lŏtać na nartach abo szlynzuchach i yno na tym sie znŏ. A tu ôrŏz gŏdajōm mu ô trzistu latach “poturbowanej historii” Polski, bez kere Polŏki niy mogli pokŏzać na co ich tak richtig stać. I terŏzki tyn bŏrŏk w żŏdyn sposōb już niy pitnie ôd ôdpedzialności, musi ta krziwdã pōmścić.

Ungyfer jednako presã musiała żech szczimać kedy mōnter prziszoł uruchōmić u mie w dōma telewizjã internecowo. Nojsōmprzōd pedzioł, że toć, za telewizjã bydã płacić jedyn złoty, ale niy rŏz na miesiōnc yno za kŏżdy dziyń. Muszã Wōm pedzieć, co żŏdyn sam na Fytlu niy mŏ takij grajfki do szporowaniŏ jak jŏ. Beztōż jużech go chciała wyciepnōńć, kej zaczōn ta swoja gŏdkã: “Niy bydziecie żałować Micyno, z naszōm fyrmōm richtig werci sie podpisać umowã. Z żŏdnym niy bydzie Wōm tak dobrze jak z nami. Bez tela lŏt niylekij gyszichty Fytla niy szło sam zamōntować internecowyj telewizje i terŏzki Wy mŏcie szansã to zmiynić. Wszyjscy w naszyj fyrmie trzimiōm za Wŏs kciuki, bo tukej sie rozchodzi ô budowanie naszyj marki na świecie. A może być co ważniyjszego? Dlŏ mie niy i wierzã, że dlŏ Wŏs tyż niy.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tak dugo wiyszoł mi nudle na dakle, aże yntliś szrajbłach mu ta umowã. Blank żech przepōmniała, że tak pŏ prŏwdzie to jŏ w tyj fyrmie niy robiã i nigdy niy robiyła, beztōż niy muszã sie śniōm za fest identyfikować. Nale bōło już za niyskoro, tym barzij, że mōnter zdōnżoł zrobić w ścianie srogo dziurã, coby pociōngnōńć kabel do drugij izby. Kej go podłōnczōł do telewizora, pokŏzało sie, że sygnoł je za słaby i psinco z tego bydzie. Na szczyńście w aucie bez cufal mioł antynã satelitarno, za kero musiałach mu zabulić yno sto piyńdziesiōnt złotych. Za nastympno stōwã zamōntowoł mi jōm za ôknym i wszyjsko dobrze sie skōńczōło.

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Ciekawe czasy

Smolić, że moja telewizja internecowŏ to tak po prŏwdzie telewizja satelitarnŏ, za kero sie zaôbycz niy płaci. Dyć muszã być rada, że budujã dobro markã tyj fyrmy yno za złotōwkã dziynnie, pra? A dwiesta piyńdziesiōnt złotych za antynã plus dziesiyńć za gips do zalepiyniŏ dziury w ścianie to niy takŏ srogŏ cyna za nadziejã, kero jij dŏwōm.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog.

Na zdjyńciu polskŏ reprezentacyjŏ na igrzyskach w Vancouver. Foto: Jude Freeman, licyncyjŏ: Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza