Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 25.03.2018

  • Jezus chytŏ za kerownicã
  • Ino amerykańskŏ fana może mieć pasy
  • Jazda tricyklym

Modŏ matka we Georgii we USA jechała autym z cerami i robiyła im wykłŏd ô tym, iże Bōg richtich istnieje. Coby im udowodnić, że to prŏwda, zamkła ôczy i narŏz skryńciyła na postrzodku drōgi, bo chciała pokŏzać, iże im sie nic niy stanie. Tōż auto sie roztrzaskało ô betōnowy sup. Jedna z dziouszek pedziała szandarōm „Jeji ôczy były zawarte, a ôna prawiyła bla bla bla przajã Bogu. Ôna niy chciała, żeby my miały wypadek. Ôna chciała nōm pokŏzać, iże Bōg istnieje.” Widać do niykerych niy dociyrŏ, iże nikaj we Krześcijaństwie niyma napisane, że Bōg siedzi z padym przed telewizorym i keruje ludźmi.

Zdrzōdło: Inquisitr.

Niy piyrszŏ jeji policyjnŏ fotografijŏ.
Niy piyrszŏ jeji policyjnŏ fotografijŏ.

We Kansas inżynier Boeinga robiōł fajer we wynajyntym dōmku nad wodōm skuli Dnia Niypodległości Malezyje, bo stamtōnd pochodzi. Ludzie ôbejzdrzeli malezyjskõ fanã i zazwōniyli do FBI pedzieć, że ftoś wywiesiōł amerykańskõ fanã ze znakami ôd Państwa Islamskigo. Chociŏż FBI wartko zbadało sprawã i pedziało, że to niyporozumiynie, chopowi bōł ôdkŏzany nojym dōmku. Amerykany to naprŏwdã intelektualnŏ awangarda w tym tydniu.

Zdrzōdło: BBC.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fana Malezyje. Fot. Dylan Walters / Wikimedia Commons
Fana Malezyje. Fot. Dylan Walters / Wikimedia Commons

Policyjŏ we Lancashire we Angliji zastawiyła chopa w aucie, bo jechoł bez jednego przodnigo koła. Szandarzi ôbejzdrzeli auto przejyżdżać kole nich ino ze kōnckym felgi. Kerowca ani niy wiedzioł, iże jedzie bez koła, ale widać było, że mioł już problymy z nim wcześnij, bo to, co ôstało z felgi, to było z zamiynnika. Pody mnōm sie leko zatrzyńsie i jŏ już myślã, że świat sie wali, a chop niy spōmiarkowoł, że mu sie auto rozlatuje.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Zdrzōdło: AOL.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza