Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 22.07.2018

  • patrōna na pamiōntkã
  • botoks w kamelach
  • zŏpłata w naturze

Wiycie, jak to na lotniskach sie terŏz wszyjsko sprawdzŏ, żeby żŏdyn niy wniōs gupot na pokłŏd fligra, pra? No tōż forsztelujcie sie, że robicie we wasze granicznyj na lotnisku we Wiedniu, a sam narŏz frela kładzie przed wami patrōnã artyleryjskõ ze drugij wojny światowyj i pytŏ, czy sie jã może weznōńć do dōm na pamiōntkã.

Amerykańskŏ (no ja) turystka znŏdła tã patrōnã na szpacyrze po gōrach. We hotelu umyła jã, żeby sie niōm niy pocornić ôblyczyniŏ. 24 lata modŏ kobiyta dostała sztrŏfã 4000 euro. Widzicie, co ta jejich drugŏ poprawka z ludźmi robi?

Zdrzōdło: Deutsche Welle

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We Arabiji Saudyjskij, tak jak u nŏs ôrganizuje sie kōnkursy piykności. Nadgrody tyż arabske, bo pula we jednym z nich to było 57 milijōnōw dolarōw. I to przed tym kōnkursym zrobiyła sie haja. Bo widzicie, to bōł kōnkurs piykności kameli, a jednego weterynŏrza chyciyli pŏrã dni wcześnij na strzikowaniu kamelōm botoksu do gymby. Dwanŏście kameli było zdyskwalifikowanych. Skandal.

Zdrzōdło: NPR

Babie we Ameryce poprzniyło sie auto, tōż wezwała mechanika. Za robotã chciała zapłacić, ale niy piniyndzmi, tōż ôba sie zawarli we garażu i wziōnli sie za siebie. Jak na wieczōr jeji chop przijechoł do dōm, to coś mu źle wōniało. Ôtworzōł dźwiyrze ze garażu i znŏd na zolu jego babã, ôpartego ô auto mechanika i auto ze włōnczōnym motorym. Baba i mechanik byli już dŏwno ôba bez życiŏ, bo sie zatruli czadym ze auspufu.

Pamiyntejcie, żeby ôkna ôtwiyrać.

Zdrzōdło: news.com.au

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza