Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 19.08.2018

  • patrōna we aucie
  • ôpera na fol
  • wyższe niypołne

Co robić, jak sie znojdzie starõ patrōnã przeciwlotniczõ? Normalnie sie zwōni po dinsty, co sie znajōm, bo dyć jak dupnie, to ino rŏz. Ale dwie kobiyty z Bytōmia miały lepszõ idyjõ. Wraziyły patrōnã do auta, wziōnły bajtla ze sobōm i pojechały sie ôddać jã do bytōmskij jednostki wojskowyj. Pod jednostkōm zarŏz sie zrobiōł alarm, sjechały sie dinsty, a baby terŏz majōm sprawã ze prokuratorym.

Widać, że dŏwno wojny niy było.

Zdrzōdło: Wachtyrz

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Baba we Słowacyji miała doś psa ôd sōmsiadōw, co durch szczekoł, tōż puściyła głośno bez swoje stereo ôperã. 16 lŏt tymu. I grało do terŏz. W pyńdziałek trefiyła do heresztu i terŏz dostanie ôbskarżynie napasztowaniŏ. Ôna grała 4-minutrowõ aryjõ ze „La Traviaty” ôd rana do wieczora.

Tytuł aryje to je „Upadłŏ kobiyta” i je w tym jakŏś metafora.

Zdrzōdło: Parameter.sk

Na Florydzie hned welōnek. Kandydatka, co jij je Melissa Howard, pisze na swojij strōnie internetowyj, iże mŏ licyncjat. Jedna gazyta sie wejzdrzała do zŏpisōw we internecie i je w nich napisane, że skōńczyła sztudyjõ, ale ani niy brōniyła licyncjatu, tōż go niy mŏ. Ôna pokŏzała na Facebooku dyplōm i fotografijõ we tradycyjnyj amerykańskij todze i gazyta sie wycŏfała. Ino że wtynczŏs ôdezwoł sie tyn uniwersytet, co ôna pokŏzała jego dyplōm, i pedzioł, że ôni ani takigo kerōnku niy majōm.

Coś tam, coś tam, wyższe niypołne.

Zdrzōdło: Washington Post

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza