Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 15.04.2018

  • ôżarty w gōrach
  • zjedzōne ziele
  • niyszczyńśliwy cufal

We italijańskich Alpach chop z Estōnije poszoł do szynku. Popiōł pŏrã szklōnek i uzdoł sie wrŏcać do hotelu. Pokŏzało sie, iże wypiōł wiyncyj niż myśloł, bo tak sie ôpiōł, iże niy spōmiarkowoł, że źle skryńciōł i zamiast do hotelu zaczōn iś w gōrã gōry. Na wysokości 2400 metrōw naszoł zawartõ restauracyjõ, tōż jakoś sie dostoł do postrzodka, poszoł spać na ławkã i tak go znŏdli pracownicy, co prziszli rano do roboty. Szandarzi pedzieli, że za ôpitõ eskapadã dostanie sztrŏfã, ale ô nic niy bydzie ôbskarżōny. Rozmajte rzeczy idzie zrobić na fleku, ale spiōńć sie na gōra bez cufal to mie sie jeszcze niy trefiyło.

Zdrzōdło: News.com.au

Blank inkszy hotel w Alpach
Blank inkszy hotel w Alpach

We Argyntynie na kōmisariacie policyje we mieście Pilar, była kludzōno inszpekcyjŏ. Pokŏzało sie, iże ze zapisanych 6 tōn marihuany we magazynie ôstało ino kole 5 i pōł tōny. Kōmisŏrza i ôdpowiedzialnych z nim policyjantōw sōnd pytoł, czymu brakuje pōł tōny zielōnyj rośliny, a ci ôdpedzieli, iże to myszy zjadły. Fachmaniŏ z Uniwersytetu w Buenos Aires pedzieli ale, iże myszōm marichuana z jŏdłym by sie niy pōmylyła, a nawet jak, to we magazynie by było połno mŏrtwych myszy. Ôdpowiedzialni byli wyciepniyńci z roboty. Niyzłŏ sztrŏfa za porwanie 2,5 milijōna dolarōw wert narkotykōw.

Zdrzōdło: The Guardian

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Chop z Florydy mioł wypadek 5 kwietnia i pedzioł szandarowi, iże udowodni, że ôn je niywinny niczego, bo ftoś wymusiōł przed nim piyrsze prawo i ôn skuli tego strzaskoł auto. Dowōd to miało być nagranie z kamery autowyj, co jã mioł zamōntowanõ. Jak na policyji wejzdrzeli na nagranie, to ôbejzdrzeli niy ino wypadek, ale tyż jak tyn chop przōdzij włamuje sie do salōnu piykności. Trefiōł do heresztu. No ale aby pokŏzoł, iże wypadek niy bōł z jego winy.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Zdrzōdło: Fox News

Blank inkszy wypadek
Blank inkszy wypadek

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza