Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 1.09.2019

  • ekstrymalno joga,
  • terrorystyczno karma,
  • wypulej sie abo umrzij.

23-letnio sztudyntka ze Meksyku je fankōm ekstrymalnyj jogi. Jeji fotografijo, co na nij wisi na swojim balkōnie bez gylynder, rozeszło sie po cołkim internecie, bo po sfotografowaniu kobiyta spadła z gylyndra 25 metrōw i połōmała 110 kości.

Dochtorzi jōm uretowali po 11 godzinach ôperacyje, ale z jogōm chyba kōniec.

Zdrzōdło: The Independent

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wszyjscy wiymy, iże terroryścio ISIS majōm radzi moderne technologije. Pora dni tymu jedyn taki terrorysta bawiōł sie drōnym nad Mosulym we Iraku. Przebudowoł go tak, żeby przenosiōł plastikowe materyje wybuchowe, ale zapōmnioł chyba ô jednym: jak kōńczy sie akumulatōr, to drōn autōmatycznie wroco do posiedziciela. Drōn wrōciōł. Społym ze plastikym. Chopa niy ma.

ISIS zaczyno walczyć ze samōm sobōm.

Zdrzōdło: The Sun

Kobiyta we New Hampshire we USA mo tabula registracyjno PB4WEGO. Jakby to rozwinōńć, to to je „Pee before we go”, a po naszymu „Wypulej sie podwiela pōdziesz”. Jeji lokalne biōro, co registruje auta, naroz po 15 latach nakozało jij prziniyś tabule nazod, bo bezma niy idzie mieć tabul, co ôdwołujōm sie do wydalanio. Kobiyta niy chciało ôddować tabul, bo dyć nic złego na nich niy ma. Na kōniec gubernatōr New Hampshire zazwōniōł do biōra i prosiōł, żeby jij dali pokōj. I dali.

Dej pozōr tyż:  „Przijechała menażeryjo!” Słów kilka o cyrkowych rozrywkach i nie tylko na dawnym Górnym Śląsku

Wszyjske tabule we New Hampshire majōm na wiyrchu motto stanu: „Żyj wolny abo umrzij”.

Zdrzōdło: Boston Globe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza