Fojerman dlo bajtli nagrowo

Możno niy jedyn z Wos rozważowoł niyroz nad tym, co to bydzie z tōm naszōm ślōnskōm godkōm, z tym naszym ślōnskim jynzykym za pora lot, jak nas braknie? Kery bydzie chcioł godać po ślōnsku, kej dziecka niy poradzōm. A pomyśleliście nad tym: czamu tak je? Skōnd te dziecka majōm znać tyn ślōnski jynzyk? Ôjce czytajōm im po polsku: Brzechwy, Tuwima, Fredry. We szkole uczōm ich yno godać po polsku, edukacyjo regiōnalno, abo niy ma jōm wcale, abo jedna lekcyjo we tydniu. Starziki miyszkajōm daleko, abo ôjce im zabrōniajōm godać po ślōnsku ze wnukami. Dyć sōm i taki ôjce, co możno i chcieli by uczyć dziecka po ślōnsku, ale sami niy poradzōm, abo niy majōm z czego ich uczyć, abo im bojać. We internecu idzie znojś ślōnski fora, ale co tam je? Haja a butel.

Znocie jaki strōny ze bojkami, abo wierszami po ślōnsku? Ja: „Uwe a Wili”, abo „Damfmaszyna”. (lokomotywa). Czy Ślōnzoki doprowdy niy poradzōm nic inkszego napisać dlo dziecek, yno same „szlagery”? Idzie trefić tyż inksze utwory po ślōnsku, dlo dziecek tyż, yno trza wiedzieć, kaj ich szukać. Znocie „Fojermana”? Tyn fojermōn na pynzyji z Rybnika pisze niykere wiersze hned jak Tuwim, abo Brzechwa, yno mało ludzi ô tym wiy, bo Stanisław Neblik (tak sie mianuje tyn Fojerman) mało sie pokazuje publicznie, woli sie kryć we internecu. Zaletōm utworōw ôd Fojermana je to, że sōm ône pisane zaroz po ślōnsku, a niy tłōmaczōne z polskigo.

Dej pozōr tyż:  Te słabe ciało

Fojerman pisze ­niy yno dlo dziecek, dlo starszych tyż (limeryki, fraszki). Je Fojerman jednym z tych ślōnskich społecznikōw, co niy patrzy na stołki, abo piyrsze strōny we gazetach, yno robi swoja robota po cichu: kludzi swoja strōna ”Giskana Fojermana” (www.fojerman.pl), Dykcjōnorz Godki Ślōnskij (www.dykcjonorz.eu), do kupy z Wojtkym Orlińskim, internecowy słownik ślōnski online we mobilniokach, laptopach a kōmputerach. Pisze tyż Fojerman na Wachtyrza, uczy „Godać, czytać a pisać” po ślōnsku na Fb. W 2015 roku wygroł Fojerman Diktand Godki Ślōnskij, a terazki z kamratami z Dymokratycznej Unije Regiōnalistōw Ślōnskich (DURŚ) pōmogo rychtować Diktandy dlo inkszych. Swoji wiersze po ślōnsku wydoł we ksiōnżce „Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” w 2016 r. Ôpowiadania ôd Fojermana czakajōm jeszcze na wydani.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôstatnio chyciōł sie Fojerman nagrowanio swojich wierszy dlo dziecek. Skuli tego sam głōwnie pisza, bo chca Wos namowiać do puszczanio swojim dzieciōm, abo wnukōm ślōnskich wierszy ôd Fojermana. Po ślōnsku je niy yno „Uwe a Wili”, ale sōm tyż wiersze ôd Fojermana: Gupio koza, Ô ślimoku, gliździe a krecie, Tōmaty w łaty, Czopka, abo ślōnski Hilary a inksze.

Utworōw ôd Fojermana posłōchać idzie na Soundcloud, fanpejdżu DURŚ abo dursmlodzi.org.pl a poczytać na www.fojerman.pl.
Tōż pamiyntejcie: tako bydzie ślōnskość a jynzyk ślōnski, jaki my przekożymy naszym dzieckōm a wnukōm.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza