Buks Francek Fyrtok z Ruły 24.06.1920

Wachtyrz prezyntuje teksty ze starych cajtōngōw we zŏpisie ślabikŏrzowym. Ôstatni bōł tekst ôd Klachule z Kocyndra z 10 czerwca 1920 roku, a niżyj polecōmy gawyndã Francka Fyrtoka ôpublikowanõ dwa tydnie niyskorzij we tyj samyj gazycie. Wszyjske teksty muszōm być rozumiane we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ôpiniji redakcyje Wachtyrza.

Kochany Koleks Kocynder!

Jo, Francek Fyrtok już do roboty nie chodza. Strzeliłech robotōm i chodza do zōmerwerku na zielōno łōnka pod ôlejander. Kożdy porzōndny sztajfira chodzi do ruły. Zielōno policyjo też tak robi, jeli nie idzie do libsty abo na polske zebranie. Downiej toch ciskoł na Versuchschachcie, potym na Laurze, na Jochannie w Bobrku ciorołech, jak stary, alech sie niczego nie dorobił. Landrot Schwyndy prosił mie, żebych przyjōn sztela zielōnki, ôbiecoł mi nowe kamasze, ale ôn głupi, bo kedych siedzioł w Raciborzu toch mioł jeszcze mōj hōnor, a taki zielōnka łazi bez hōnoru jak bez tyn przykłod pies z ôgōnym spuszczōnym. I bych teroz mioł mōj hōnor zaprzedać takimu Schwyndykowi? Dyćby matka warzechōm nauczyli mie polityki.

Downiej przezywali mie „ty zielōny śpiku”, wtedych jeszcze mioł elf pod nosym, ale teroz kebych ôstoł zielōnkōm, żodno porzōndno dzioucha nie wejrzałaby na mie. A bylejakej ciarachy nie chca. Joch zegarka jeszcze nie ukrod cobych służyć musioł jako zielōnka, anich też ôjca nie zabił. Żech se siedzioł w Raciborzu, to jeszcze żodyn grunt abych musioł iść do Reichswehry. Te zielōne żaby hned sie wykludzōm z Gōrnego Ślōnska. Moja staro zagro im na pokrywkach a synek mōj na kiblu. Schwyndy, direktor zielōnej policyji tak sie raduje, jak by mu jaki koleks do gymby napluł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

My buksy zrobimy wiec i zrobimy protest; bo bylejaki za reszpektym landrot mo teroz dwa miana. Bez tyn przykłod landrot Dr. Lukaschek nazywa sie Karl Gottlieb. To nōm buksōm ubliżo na hōnorze, bo jyno tyn sztajfira, kery chodzi do ruły, abo szybki kituje na nikajgrubie może mieć dwa miana. Jeźli Lukaschek nie przestanie ubliżać nōm na hōnorze, to mu tak namajtajōm, że mu zymby sektiōnsweize wyskoczōm i może se u dłubozymba nowy versatzung kozać zrobić. Pysk już mo jak siedym chacharōw glywickich, abo inne spartakusy.

Francek Fyrtok.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza