Winnie the Pooh, a po naszymu Maryś Puch. Prymiera w listopadzie!

Grzegorz Kulik ze naszyj redakcyje, co przełożōł na ślōnsko godka „Godnio Pieśń”, „Dracha” i „Małego Princa”, zapowiedzioł, iże wydownictwo Media Rodzina z Poznania wydo jego przekłod „Winnie the Pooh”, co polskim dzieciōm je znany jako „Kubuś Puchatek”, czeskim jako „Medvídek Pú”, a niymieckim jako „Pu der Bär”. Autōr przekładu podzielōł sie fragmyntym:

— Je ftoś w dōma?
Nojprzōd ze dziury szło słyszeć nogło szarpaczka, a potym cisza.
— Jo żech pedzioł „Je ftoś w dōma?” — krziknōł fest głośno Puch.
— Niy! — ôdpowiedzioł głos, a potym dodoł — niy musisz tak głośno wrzeszczeć. Dobrzech cie słyszoł piyrszy roz.
— Bierunie! — prawiōł Puch. — Blank żodnego tam niy ma?
— Żodnego.
Maryś Puch wyciōng gowa z dziury i pōmedykowoł chwila, i pōmyśloł do siebie „Ftoś tam musi być, bo ftoś musioł pedzieć »Żodyn«”. Tōż wraziōł nazod gowa do dziury i pedzioł:
— Krōliku, a toś niy je ty?
— Niy — padoł Krōlik tyn roz inkszym głosym.
— Ale niyma to Krōlikōw głos?
— Radszyj niy — prawiōł Krōlik. — To niy mo być jego głos.
— Ach! — pedzioł Puch.
Wyciōng gowa z dziury i zaś medykowoł, a potym wraziōł ja nazod i padoł:
— A mogli byście być tacy miyli i pedzieć mi, kaj je Krōlik?
— Poszoł sie trefić ze swojim kamratym Niedźwiedziym Puchym, co ôn je ôd niego wielki kamrat.
— Ale to jo! — pedzioł Niedźwiydź, cołkym udziwiōny.
— Co za jo?
— Niedźwiydź Puch.
— Je żeś zicher? — pytoł Krōlik, jeszcze barzij udziwiōny.
— Blank, blank zicher — prawiōł Puch.
— No tōż wejdź.
Tak Puch cis, i cis, i cis sie do postrzodka, aż w kōńcu wloz.
— Mioł żeś recht — pedzioł Krōlik, jak go ôglōndoł z kożdyj strōny. — Toś je ty. Dobrze cie widzieć.
— A tyś myśloł, że fto to bōł?
— Niy bōł żech isty. Wiysz, jak to je we Lesie. Niy idzie puszczać kożdego do dōm. Trzeba być pozornym. Możno co pōmaszkecymy?

Dej pozōr tyż:  Polna piastunka

Wyglōndo na to, że czeko nos nowy hit światowyj literatury po naszymu. Prymiera we połowie listopada.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza