Warzynie na haju

Amerykōny zmajstrowali nowe kulinarne show. Powiycie: wiela idzie ôglōndać te warzynie? Kożdy tera warzi, nawet bajtle, a w telewizorze na kożdym programie srogo swada, kery uwarził nojlepszego pyrzoka satay abo czipsy ze ôberiby.

Ale niy rozchodzi sie sam ô jake ajnfachowe pichcynie. Dyć we serialu głōwno rolã gro trowa – i niy godōm sam ô daniach wege abo jakim piyrszym lepszym szałocie!

Cannabis, bo tak sie ta trowa mianuje, mo właściwości lecznicze, relaksujōnce a rozweselajōnce. We naszyj kulturze godo sie, iże to je narkotyk. Nojczynścij trowa sie kurzi choby cigaret (niywtajymniczyni godajōm, że wstrzikuje, ale niy suchejcie tych gupot!), a ôlejek ze kwiotkōw kōnopie indyjskij je nojsilniyjszym naturalnym medikamyntym – w niykerych krajach sie nim lyczy ludzi i to z powodzyniym!

Ôlejek tyn (abo masło) do sie tyż wykorzistać we kuchni. Niy ino we zistach typu brownies, ale choby i przi niydzielnym ôbiedzie! Ô tym dycki je serial „Cooking on High”, kery poradzicie ôbejrzeć na Netflixie. Piszōm, iże jury bydzie wyluzowane – w kōńcu dychniecie ôd sztresu, patrzynio na wajzel a beczynio tych borokōw-uczestnikōw!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Magazyn HERB pado, iże to je nojlepszy czas do serialu, dycki ludzi trza edukować – a to robi Ngaio Belaum, juror. Trocha je im żol, iże Netflix powtarzo niekere stereotypy zwiōnzane ze marihuanōm. Jestech ciekawõ, eli je chycicie!

Mom taki traum, coby kery sam ukulōł gumiklyjzy: momy biołe, czorne – tera czas na zielōne!

PS dejcie pozōr z takim warzyniym, bo to niy ma u nos legalne, a idzie tyż fest odfurgnōnć, jak dociepiesz za dużo do tyglika!!!

Bong appétit!

Ôryginoł fotografije na wiyrchu: Ewkaa / Wikimedia Commons

Kasia Polak (nazwisko mylōnce), frela z Pilchowic, kero trzi lata tymu wrŏz ze swojōm kamratkōm sztartła ze blogiym Your Silesian Friends, kaj ôsprowiała ô rajzowaniu. Sztudyntka kōmunikacyje, mediów a kultury. Nojbarzij przaje poezyji, zielinŏrstwu a ślōnskij gŏdce. Kōntakt: katarzyna.polka.polak [małpica] gmail.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Warzynie na haju

  • 1 lipnia 2020 ô 12:14
   Permalink

   Mōj opa cołke życie gŏdoł: ‘Ty wangierskŏ małpico’, a niymiecki znoł lepiyj jak polski, tōż po ślōnsku małpica na zicher bōła przed afōm.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Mira Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza