Warzynie na haju

Amerykōny zmajstrowali nowe kulinarne show. Powiycie: wiela idzie ôglōndać te warzynie? Kożdy tera warzi, nawet bajtle, a w telewizorze na kożdym programie srogo swada, kery uwarził nojlepszego pyrzoka satay abo czipsy ze ôberiby.

Ale niy rozchodzi sie sam ô jake ajnfachowe pichcynie. Dyć we serialu głōwno rolã gro trowa – i niy godōm sam ô daniach wege abo jakim piyrszym lepszym szałocie!

Cannabis, bo tak sie ta trowa mianuje, mo właściwości lecznicze, relaksujōnce a rozweselajōnce. We naszyj kulturze godo sie, iże to je narkotyk. Nojczynścij trowa sie kurzi choby cigaret (niywtajymniczyni godajōm, że wstrzikuje, ale niy suchejcie tych gupot!), a ôlejek ze kwiotkōw kōnopie indyjskij je nojsilniyjszym naturalnym medikamyntym – w niykerych krajach sie nim lyczy ludzi i to z powodzyniym!

Ôlejek tyn (abo masło) do sie tyż wykorzistać we kuchni. Niy ino we zistach typu brownies, ale choby i przi niydzielnym ôbiedzie! Ô tym dycki je serial „Cooking on High”, kery poradzicie ôbejrzeć na Netflixie. Piszōm, iże jury bydzie wyluzowane – w kōńcu dychniecie ôd sztresu, patrzynio na wajzel a beczynio tych borokōw-uczestnikōw!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Magazyn HERB pado, iże to je nojlepszy czas do serialu, dycki ludzi trza edukować – a to robi Ngaio Belaum, juror. Trocha je im żol, iże Netflix powtarzo niekere stereotypy zwiōnzane ze marihuanōm. Jestech ciekawõ, eli je chycicie!

Mom taki traum, coby kery sam ukulōł gumiklyjzy: momy biołe, czorne – tera czas na zielōne!

PS dejcie pozōr z takim warzyniym, bo to niy ma u nos legalne, a idzie tyż fest odfurgnōnć, jak dociepiesz za dużo do tyglika!!!

Bong appétit!

Ôryginoł fotografije na wiyrchu: Ewkaa / Wikimedia Commons

Kasia Polak (nazwisko mylōnce), frela z Pilchowic, kero trzi lata tymu wrŏz ze swojōm kamratkōm sztartła ze blogiym Your Silesian Friends, kaj ôsprowiała ô rajzowaniu. Sztudyntka kōmunikacyje, mediów a kultury. Nojbarzij przaje poezyji, zielinŏrstwu a ślōnskij gŏdce. Kōntakt: katarzyna.polka.polak [małpica] gmail.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Warzynie na haju

  • 1 lipnia 2020 ô 12:14
   Permalink

   Mōj opa cołke życie gŏdoł: ‘Ty wangierskŏ małpico’, a niymiecki znoł lepiyj jak polski, tōż po ślōnsku małpica na zicher bōła przed afōm.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza