Wandrowani po Ślōnsku a Morawach: Ziymia raciborsko

Piykno pogoda trza wykorzstać, pra, tōż my tyż z Józef Porwoł wybrali my sie dzisiej na mało rajza za Racibōrz. Nawiydziyli my naszego wielkigo poety we Łubowicach – Josepha von Eichenodorffa, poszpacyrowali my kole jego zōmka, „zajōncowōm halejōm”, wleźli my na stary kerchōw, kaj leży familijo ôd Eichndorffōw, poklupali my na pamiōntka po zwōnach, a zaszli my tyż do kościoła. Po cołkich Łubowicach stojōm piykne tabule ze wierszami ôd Eichendorffa po niymiecku a po polsku. Piyknie by było, jak by tak jeszcze po ślōnsku były te tabule. Szkoda yno, że jakiś gizdy na tych tabulach wyrzinajōm, abo ciaprzōm po mianie ôd Eichendorffa.

Z inkszych miejscōw ôdwiydziyli my tyż Młyn we Brzeźnicy, kaj bezmała Eichendorff chodzôł na zolyty do cery ôd młynorza, a potym wziydzali my roztomańte kościoły, kapliczki a pałace. Szkoda, że z tych pałacōw już przeważnie niywiela ôstało, a tracōm sie warciyj, jak ta nasza ślōnsko godka.
We pałacu we Sławikowie praje bager wyruwoł stare chaszcze, tōż sōm pałac lepszy widać, ale kepsko to wyglōndo. Potym w drōdze do Krowiarek stanyli my jeszcze we Modzurowie pod kościołym. Tam zaciekawiyły nas pōmniki ôd Ślōnskij Tragedyje, a ôd farorza, mianym Strzybny, co go zabiyli w 1921 roku. We Krowiarkach kupiyli my se we sklepie po kołoczku, a po żymle z wōsztym, coby mieć siyły dalij deptać a ôglōndać pałac a kościōł. Ze Krowiarek zajechali my jeszcze do Wielkich Pietrowic, pod drzewianny kościōł, kaj zaś my chwila połaziyli, posiedzieli, pozwiydzali. Stawiajōm tam kole tego jakiś turm, kaj myśla bydzie szło wylyź a podziwać sie na ôkolica, ale jeszcze to niy ma fertich, tōż siedli my do auta a pojechali my nazod na Rybnik. A Wy sie możecie trocha podziwać na fotki, co my porobiyli, a możno tyż kedy wybrać sie w tako rajza, a samymu poôglōndać te ciekawe nasze ślōnski strōny.

Fojerman

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza