Wandrowani po Ślōnsku a Morawach: Ziymia raciborsko

Piykno pogoda trza wykorzstać, pra, tōż my tyż z Józef Porwoł wybrali my sie dzisiej na mało rajza za Racibōrz. Nawiydziyli my naszego wielkigo poety we Łubowicach – Josepha von Eichenodorffa, poszpacyrowali my kole jego zōmka, „zajōncowōm halejōm”, wleźli my na stary kerchōw, kaj leży familijo ôd Eichndorffōw, poklupali my na pamiōntka po zwōnach, a zaszli my tyż do kościoła. Po cołkich Łubowicach stojōm piykne tabule ze wierszami ôd Eichendorffa po niymiecku a po polsku. Piyknie by było, jak by tak jeszcze po ślōnsku były te tabule. Szkoda yno, że jakiś gizdy na tych tabulach wyrzinajōm, abo ciaprzōm po mianie ôd Eichendorffa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Z inkszych miejscōw ôdwiydziyli my tyż Młyn we Brzeźnicy, kaj bezmała Eichendorff chodzôł na zolyty do cery ôd młynorza, a potym wziydzali my roztomańte kościoły, kapliczki a pałace. Szkoda, że z tych pałacōw już przeważnie niywiela ôstało, a tracōm sie warciyj, jak ta nasza ślōnsko godka.
We pałacu we Sławikowie praje bager wyruwoł stare chaszcze, tōż sōm pałac lepszy widać, ale kepsko to wyglōndo. Potym w drōdze do Krowiarek stanyli my jeszcze we Modzurowie pod kościołym. Tam zaciekawiyły nas pōmniki ôd Ślōnskij Tragedyje, a ôd farorza, mianym Strzybny, co go zabiyli w 1921 roku. We Krowiarkach kupiyli my se we sklepie po kołoczku, a po żymle z wōsztym, coby mieć siyły dalij deptać a ôglōndać pałac a kościōł. Ze Krowiarek zajechali my jeszcze do Wielkich Pietrowic, pod drzewianny kościōł, kaj zaś my chwila połaziyli, posiedzieli, pozwiydzali. Stawiajōm tam kole tego jakiś turm, kaj myśla bydzie szło wylyź a podziwać sie na ôkolica, ale jeszcze to niy ma fertich, tōż siedli my do auta a pojechali my nazod na Rybnik. A Wy sie możecie trocha podziwać na fotki, co my porobiyli, a możno tyż kedy wybrać sie w tako rajza, a samymu poôglōndać te ciekawe nasze ślōnski strōny.

Dej pozōr tyż:  Monika Neumann: Gansipampek

Fojerman

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza