Szlak Mokierskich Legend – Ślōnskŏ historyjŏ i ślōnskŏ gŏdka

W niydzielã po rŏz piyrszy wōm przeczytōmy 10 mokierskich legynd. Zanim do tego dojdzie, pŏrã słōw Wom muszã wyklarować.

Szlak Mokierskich Legynd – czym je, a czym niyma?

1. Je zbiorym rozprŏwek ôpartych na tym co sie rychtig u nos we Mokrym dziołŏ. Bydzie trocha mokierskij historyje i trocha miszōngu prŏwdy i gupot, kiere mi we gowie siedzōm.
2. Je placym, kaj trefiajōm sie roztōmajte postaci ze bojek Gōrnego Ślōnska. ( Podciep, Bebok, Utopek, Miedznik i Połednice).
3. Je kartōm, na keryj możecie znojś urokliwe place Mokrego (wopiynka, Gratzaberg, Fasinberg, stōwek Brzózka i inksze)
4. Chca wōm pokŏzać, iże idzie pisać po ślōnsku roztōmajtym wierszym.
5. Na razie nikaj tym szlakiym niy pudymy, ale na bezrok możno coś ze tego już bydzie.

Zaczynōmy 8 września we niydzielã ô pōł dwanŏstyj, na farskim ôgrodzie we Mokrym kole Mikołowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ilustracyje malowoł uznany katowski rysownik Jacek Zygmunt. Znŏcie go choćby ze ksiōnżki „Co by pedzioł Szekspir?”

Szlak Mokierskich Legend by niy powstoł, jakby sie niy dociepło Miasto Mikołōw.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza