Ô starych zwōnach z XV wieku ze Kościoła Trōjce Świyntej we Radzijowie a Popilowie

Słyszeliście kery ô Zwōnie Zygmunta we Krakowie? Nō toć, wszyscy, pra. A ô zwōnach z kościoła we Radzijowie a Popilowie żeście możno niy słyszeli. A sōm ône starsze ôd tego krakowskigo „Zigusia” ô wiyncyj jak ô sto lot. Nō ja, ale niykerzi z Wos możno niy słyszeli ani ô Radzijowie a Popilowie, tōż trocha Wōm ô nich ôpowiym.

Dzisiej Radzijōw (Radziejów) a Popilōw (Popielów) , to sōm dzielnice Rybnika, a piyrwej (do 1975) noleżały do Gminy Niedobczyce, a jeszcze downiyj gmina była we Popilowie. Ale czamu jo Wōm ô tym pisza? Jo żech sie urodziōł we Radzijowie, wtedy to były „Niedobczyce 4”, podle poczty. Radzijōw ze Popilowym to sōm dwie wsie, ale kościōł i kerchōw miały dycko jedyn. Teraz bezmała i szkoła majōm jedna, bo ta radzijowsko, co jo żech dō niyj chodziōł, to już je yno filijo ôd tej popilowskij. Dyć jo mioł sam pisać ô zwōnach, a zwōny te wiszōm we kościele. Wiym ô tym, bo tyż pora razy prziszło mi nimi zwōnić za łebka, jak mie pani Ela tam posłała.

Pamiyntōm, że ciynżko było te zwōny rozhuśtać tōm sznōrkōm, za to na kōniec szło sie powiesić na tej sznōrce a furgać pora razy w lufcie do gōry, aż zwōny stanyły. Było to za czasōw farorza, ks. Wrzoła. Dzisiej zwōny te możno niy majōm już tych sznōrōw, a tyż żodyn niy zwōni nimi na kożdy dziyń, bo w kościele ôd 1979 roku sōm trzi nowe zwōny, a ône tyż niy majōm sznōrōw, yno puszczo sie ich bez elektryka. Dyć my mōmy godać ô starych zwōnach. Kościōł we Popilowie postawiyli w latach 1933-34, ale downiyj stoł kościōł drzewianny, tam kaj dzisiej je kerchōw. Piyrszy drzewianny kościōł  św. Anny postawiyli, tak piszōm, w 1447 roku. Roztomańcie potym z nim było, bōł jakiś czas zawrzyty, jak sam były Husyty, aż całkiym bōł zniszczōny.

Dej pozōr tyż:  Ô Oberschlesien we galickij gŏdce!

Nowy kościōł, św. Anny, tyż drzewianny, poświyncōny bōł 7 listopada 1723 r, a stoł do roku 1942 i wtedy zgoroł. Ale zwōny ôstały i były zaniesiōne do nowego kościoła i teraz pora słōw ô tych zwōnach. Tyn myńszy je starszy, z 1486 roku, a tyn wiynkszy z 1496 roku. Wiszōm, tak jak żech już pisoł, we kościele w Popilowie. A czamu ô tym pisza? Ôbejrzoł żech praje film ô zwōnach, co na nim teraźny farorz, ks. Tondera ôpowiado ô tych zwōnach. Sōm to bezmała jedne z nojstarszych, a możno i nojstarsze taki zwōny kościelne na Ślōnsku. A możno Wy znocie jaki starsze zwōny? Farorz Tondera doł wpisać te zwōny do zabytkōw, a możno kedy bydzie szło sie na ni podziwać, jak ich trocha ôdpucujōm, a możno i zaniesōm na inkszy plac, kaj bydzie lepsze ku nim dōńści. Tōż tela ô zabytkowych zwōnach w Radzijowa, starszych ôd „Zigusia”, co jo sie na ich huśtoł za łebka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sam możecie se ôbejrzeć film ks. Tondery ô zwōnach:

https://www.facebook.com/ParafiaTrojcyPrzenajswietszej/videos/228501541758741/?notif_id=1587329108771904&notif_t=page_post_liker_invite

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza