Nowiny ze Ukrajiny, 7-13.03.2018

Transkrybowane ze uortografije Steuera, uoryginoł na blogu uod autora.

8 marca – Granaty w szrankach

Wołodymyr Ruban, kerownik Cyntrōm Ôswobodzynio Jyńcōw „Ôficerski korpus” bōł zatrzimany we Majorsku, kej prōbowoł przekroczyć granica miyndzy tmi. „Dōnieckōm Ludowōm Republikōm” a terytoryjōm kōntrolowanym bez ukrajińsko władza.

Kōntrola pokozała, że w autoku wiōz poschrōniane w meblach granaty, gywery i patrōny. Ôd razu go heresztowali i przekozali Sużbie Bezpieczyństwa Ukrajiny.

Podug stympnych ustalyń Ruban, kery ôd 2014 zajmowoł sie wymianōm jyńcōw miyndzy Kyjowym i terrorystami z Dōnbasu, terozki sōm mioł ôn rychtować terrorystyczne ataki we stolicy Ukrajiny. Tyn ale do winy sie niy prziznowo i twierdzi, iże go wrobiajōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

10 marca – NATO coroz bliżyj

Ukrajina ôficyjalniy dostała sztatus państwa, co sie ubiego ô człōnkostwo we Ôrganizacyji Pōłnocnoatlantyckigo Traktatu (NATO). Taki sōm sztatus majōm tyż Bośna i Hercegowina, Gruzyjo a Makedůnijo. – Je to potwierdzyniy rychtōngu, kery we 2014 roku ôbrała Ukrajina – pedzioł prezydynt Petro Poroszenko.

Nowy sztatus je tyż zaproszyniym do zintynsyfikowanego dialogu ô człōnkostwie, niy idzie ale pedzieć ani w przibliżyniu, kej mōgło by do stōmpiynio Ukrajiny do NATO dōńś.

Podug badań, co je w lutym kludziyła grupa Rejtynh, 43% Ukrajińcōw popiyrajōm akcesyjo do sojuszu (nojwiyncyj we iwano-frankiwskim ôbwodzie, nojmynij we ôdeskim), ôdpora dowajōm 34%.

12 marca – Tatary niy welujōm

Refat Czubarow, kerownik Medżlisu Krymskotatarskij Nacyje, ôbwieściōł, że Krymczany niy bydōm welować prezydynta Rusyje.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

– Krymske Tatary dymōnstrujōm wierność prawidłōm miyndzynorodowego prawa i niyzmiynność swojij ôcyny ruskij ôkupacyje Krymu. Pokazujōm solidarność ze wszyjskimi krymskimi politycznymi heresztantami. Beztōż Krymske Tatary niy bierōm udziału we bezprawnych wyborach 18 marca 2018 roku, kere ôrganizujōm ruske ôkupanty w tymczasowo ôkupowanym Krymie. – napisoł Czubarow na swojij zajcie na Facebooku.

Ministerstwo Zagranicznych Sprow Ukrajiny wysłało do Moskwy protestacyjno nōta skirz planowanego welōnku na ôkupowanym pōłwyspie. Welōnku na Krymie niy uznowo tyż Ojropejsko Unijo, co potwierdziyła Federica Mogherini na spōlnyj kōnferyncyji ze Petrym Poroszenkōm.

12 marca – Bydzie wiyncyj klepokōw?

Norodowy Bank Ukrajiny zdecydowoł smiynić wszyjske banknōty do 10 hrywiyn – mōnetami.

Dzisio na Ukrajinie używo sie banknōtōw ôd 1 do 500 UAH. Nacbank chce zastōmpić nōminały 1, 2, 5 a 10 hrywiyn. Prezyntacyjo nowych mōnet ôdbydzie sie 14 marca, ale ich wprowadzyniy do ôbiegu bydzie rozłożōne w czasie – bez pora lot można bydzie bulić i papiōrzanymi, i metalowymi pińōndzmi.

13 marca – Niy bydōm lotać i strzylać

Ukrajińsko reprezyntacyjo Biatlōnu bojkotuje dziewiōnty etap Puharu Świata we ruskij Tjumeni. Ô tym poinformowoł Ihor Żdanow, minister szportu Ukrajiny, po trefie ze prezydyntym Ukrajińskij Federacyje Biatlōnu.

Już przōdzij ô bojkocie szpilōw, kere ôdbydōm sie 22–25 marca, ôbwieściyła reprezyntacyjo Skuplowanych Sztatōw. Z poczōntku pojawiyła sie informacyjo, co tyn etap przeniesōm do Ôslo, nale potyn prezydynt Miyndzynorodowego Sojuszu Biatlōnistōw ôgłosiōł, iże żodnych pōmian we planie niy bydzie.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Ukrajińce majōm 10. plac we klasyfikacyji sztafet, ranking kludzōm Norwegi przed Francuzami a Szwedami. Indywidualniy piyrszy je Francuz Martin Fourcade, nojlepij sklasyfikowany Ukrajiniec, Artem Pryma, je 21.

zdrzōdła: eurointegration.com.ua, gazeta.ua, ôbozrevatel.ua, pravda.com.ua, tsn.ua, tyzhden.ua

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza