Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości #4

  • Baba widzi fany
  • Haja skuli drzistu
  • Striptiz na pogrzebie
  • Chop ôdradzŏ kōndōmy

We skandynawsko-niymieckij dzielnicy Seattle Rebecca Morris, autorka bestsellerowych ksiōnżek kryminalnych wezwała ekipã z lokalnyj gazety, coby sprawdziyli, czymu u sōmsiada wisi fana Kōnfederacyje. Fana Połednia mŏ dzisiej złõ presã skuli kōnotacyji z niewolnictwym i sōm tacy we USA, co chcieliby ô nij zapōmnieć. Ludzie z cajtōnga przijechali, zaczli gŏdać ze sōmsiadym i pokŏzało sie, iże to je syn ôd norweskich imigrantōw, co na czas Ôlimpiady zawiesiōł przed chałpōm norweskõ fanã. Paniczka Morris na poczōntku niy mogła uwierzić, a potym pedziała, iże „możno sōm my tacy zestresowani politykōm, iże widzymy kajś rzeczy, co ich tam niy ma”. Jak detektywi w jeji ksiōnżkach tak sprawdzajōm fakty jak autorka, to niy polecōmy kupować.

Źrōdło: Seattle Times

Lot tōnij linije lotniczyj Transavia z Dubaju do Amsterdamu musioł awaryjnie lōndować w Wiedniu skuli breweryje na pokładzie. Jedyn z pasażerōw pōno puszczoł bez cołkõ drōgã wiatry, tōż dwōch Holyndrōw spytało dinstu, jeźli by niy szło z nim co zrobić, ale pracownicy ôdmōwiyli. W kōńcu cołkŏ trōjka zaczła sie prać, tōż pilot przekerowoł fliger do Wiednia. Austryjaccy szandarzi wziōnli na kōmyndã ôbōch Holyndrōw, a z niymi dwie dziouchy, co podle linije tyż były agresywne. No cōż, drzisty sōm naturalne, tōż ciynżko ô nie robić hajã, ale niy idzie to pōjś do haźla?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Źrōdło: Metro

Chiński regyrōnek ôtworzōł gorkõ linijõ do zgłŏszaniŏ „niyprawego zachowaniŏ” i „ôbscynicznych i wulgarnych przedstawiyń na weselach, pogrzebach i świōntynnych fajrach”. We bamberskij tajli Chin tradycyjōm je nojmowanie striptizerek na pogrzeby, coby prziciōngnōńć wiyncyj ludzi, bo podle miejscowych czym wiyncyj ludzi, tym srogszy hōnōr umartego. Podle Kuanga Haiyana, profesora mediōw, cołki fajner to je kōntynuacyjŏ świynta reprodukcyje. Ale żeby zarŏz gołe dziouchy na pogrzyb?

Źrōdło: NY Post

Chiński pogrzyb, autōr: Vmenkov / Wikimedia Commons
Chiński pogrzyb, autōr: Vmenkov / Wikimedia Commons

Prezydynt Filipin, Rodrigo Duterte pedzioł, iże seks z kōndōmym to choby jedzynie batōna w papiōrku, znaczy niy ma z tego żŏdnyj przijymności. Duterte je znany z tego, że Obamy nazwoł synym motyki, asiōł sie, że strzyloł do ludzi i w ogōle rozdzioł ô kōntrowersyjach we artykule ô nim na Wikipedyji mŏ bez 5000 słōw. Szkoda, iże jego ôjcowie tyż niy mieli radzi tego kōncka gumy.

Źrōdło: NPR

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza