Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 4.08.2019

  • ôrchideje retujōm życie
  • nowe auto
  • jak sie rodzōm niykerzi ludzie

Nathalie Birli, austryjacko profesjōnalno kolarka, jechała na kole we Kumbergu we Austryji, jak naroz trzasło w nia auto. Szofer wyszoł z auta i sproł ja kijym, aż była bez siebie, i wciepnōł ja na zadni zic. Jak prziszła do siebie, to leżała swiōnzano i nago u niego w dōma. Chop bōł połny niynawiści i ściykły, kozoł jij pić wino i sznaps, i rychtowoł wana, żeby ja w nij utopić.

Wtynczos ôna dała pozōr, iże we chałpie je połno ôrchideji, i pochwolyła, jake ône piykne. Chop naroz zrobiōł sie miyły, pedzioł jij, że ôn je ôgrodnik, a potym wziōn ôpowiadać, jake mo złe i ciynżke życie. Ôna tōż go wysuchała i pedziała mu, żeby sie umōwić, że to wszyjsko bōł wypadek. Chop sie zgodziōł i zawiōz ja do dōm. Jeji koło ze zamōntowanym GPS-ym ôstało u chopa w dōma. Dugo policyjo go niy musiała szukać.

Ciynżko pedzieć, czy to je historyjo bez nadzieje, abo ze nadziejōm, ale Natalie wiynszujymy wszyjskigo dobrego.

Zdrzōdło: Stuff.co.nz

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Chop we Adelaide we Australiji bōł ôbskarżōny, iże porwoł auto, i musioł stanōńć przed sōndym. Przijechoł inkszym autym, ôstawiōł je na parkingu i poszoł na termin. W tym czasie szandarzi dali pozōr na te auto, bo zdowało im sie podobne do auta, co je mieli we bazie. Pokozało sie, że chop na termin ô porwanie auta przijechoł inkszym porwanym autym.

Dej pozōr tyż:  „Przijechała menażeryjo!” Słów kilka o cyrkowych rozrywkach i nie tylko na dawnym Górnym Śląsku

No przeca potrzebowoł auta, bo policyjo mu wziōnła poprzednie.

Zdrzōdło: ABC

Na Cyprze je prawosławny biskup, co kożdy tydziyń musi pedzieć coś ciekawego. Niydowno stwierdziōł, że kobiyty w ciōnży niy powinny mieć seksu „niynaturalnego” (znaczy analnego), bo ta potrzeba przechodzi wtynczos na niynarodzōne dziecko. Jymu sie rozchodzi ô to, że bydōm sie rodzić geje. Jak sie rodzōm lesbijki, to niy pedzioł.

Po prowdzie niy ma co sie dziwić, że tacy ludzie tyla myślōm i godajōm ô seksie analnym. Przeca ôni fakty bierōm z rzici.

Zdrzōdło: Cyprus Mail

Foto na wiyrchu: greenzowie / Flickr

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza