Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 3.06.2018

  • mp3 na ebola
  • smrōd we fligrze
  • stracōne koty

We Kaliforniji dŏchtōr lyczōł bez internet. Ebola. Welami źwiynkowymi. Znaczy przedŏwoł bez swojã strōnã internetowõ hōmeopatyczne zbiory mp3 ze źwiynkami i padoł, iże ône lyczōm Ebola, SARS, świńskõ grypã, malariã, tyfus i kolerã.

Rada medycznŏ Kalifornije napisała skargã do stanu, kaj ôbskarżyła go ô rażōnce zaniydbania i wniosła ô przesuchanie, co na nim by było uzdano, czy zabrać abo zawiesić mu licyncyjõ. Dŏchtōr we wywiadzie dlŏ Los Angeles Times pedzioł, iże niy bydzie dyskutowoł ze ôbskarżyniami, bo za wiela by to kosztowało, a ôkrōm tego „Po prŏwdzie myślã, iże tak czy tak by my przegrali”.

No aby je szczyry.

Zdrzōdło: Ars Technica

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Normalnie fligry lōndujōm awaryjnie skuli problymōw technicznych abo medycznych. Ale niy tyn. Lot Liniji Transavia ze Holandyje na Wyspy Kanaryjske lōndowoł awaryjnie we Portugaliji skirz smrodu, co wyłaziōł z jednego z pasażerōw. Chopa czuć pōnoć było tak fest, iże persōnel prōbowoł go zawrzić we abtrycie, ale i to niy pōmogło. Ludzie wziōnli mdleć i swrŏcać, tōż fliger lōndowoł we Fargo we Portugaliji.

Co ci ludzie tacy delikatni? Mogli by sie rŏz przejechać KZK GOP w czasie hicy.

Zdrzōdło: Fox News

Eifel Zoo kole Lünebach we Rajnlandzie zaczło wielkõ akcyjõ szukaniŏ zwiyrzōnt, co pouciykały ze klŏtek w czasie burzy i zalōniŏ w piōntek wczas rano. Dwa lwy, dwa tigry, niedźwiydź i jaguar sie im straciyły. Pŏrã godzin niyskorzij podanŏ była informacyjŏ iże wszyjske zwiyrzynta podarziło sie chycić nazŏd. Ale niy pedziano jednego. Zwiyrzynta ani niy wyszły ze swojich klŏtek, ino poskrywały sie przed burzōm i deszczym. Ino niedźwiydź wyszoł na alejã, bo wodã podmyła i ôbalyła pot z jego klŏtki.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.03.2023

Zawsze z kotami tak je, pra? Myślymy, iże sie straciyły, a ône siedzōm pod szrankym.

Zdrzōdło: Deutsche Welle

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza