Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 28.07.2019

  • astrōnautōw niy bydzie,
  • roz Adler, a roz niy,
  • ôwca na sterydach.

Niydowno była piyńćdziesiōnto rocznica lōndowanio na miesiōncu, tōż LEGO zrobiyło małe badanie postrzōd bajtli we USA, Wielkij Brytaniji i we Chinach, i spytało je, za kogo chcōm sie uczyć, jak urosnōm. We Chinach 56% chce być za astrōnautōw, a 52% za rechtorōw. We USA i Wielkij Brytaniji ale za astrōnautōw chce sie uczyć ino 11% bajtli, a trzi razy tela chce być youtuberami abo vlogerami.

Chciało by sie pedzieć, że ôstowo ino nadzieja, że nasze bajtle sōm mōndrzejsze, ale dyć artykuł mo we tytule, że tyj nadzieje niy ma.

Zdrzōdło: Business Insider

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Koalicja Polski Śląsk to sōm richtich łowcy ludzi, co niy majōm reszpektu do gōrnoślōnskigo ôrła. Detektywi Koalicyje miesiōnc tymu pisali, iże Łukasz Kohut, nowy europoseł, chodzi we koszulce ze „ymblymatym RAŚ”, ale jak ino Grzegorz Kulik postawiōł tyn sōm „ymblymat” kole dyngi, to zaroz to już podle nich bōł „ôreł gōrnoślōnski”, co noleży dō nich, i ôstoł „sprofanowany”. Jak ftoś im napisoł we kōmyntorzu, że dyć pisali, że to je znak ôd RAŚ, to ze interpōnkcyjōm majstrōw ôdpedzieli, że ôni tak dyć niy pisali.

Fajnie, że sie przekōnujōm do Adlera, ale z tego łganio to już na zicher nosym mōnitōr wyciyrajōm.

Jak już godōmy ô łowcach, to ôwca we USA wygrowała wszyjske kōnkursy i kożdy bōł niōm zachwycōny. Aż na dożynkach we grofstwie Logan we Ohio weterynorze znodli we jij ôrganiźmie sterydy. Wyglōndo na to, że ôwca była futrowano ekstra lykami, co skuli nich muskle ôd ôwce zdowajōm sie, jakby było w nich mynij fetu.

Dej pozōr tyż:  Popieluszka, t. 1

Widzicie? Dzisiej sterydy, a za 20 lot metalowe szłapy. I bydzie ôwca androjidōw.

Zdrzōdło: Fox News

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza