Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 26.08.2018

  • niywłŏsnŏ zŏfa
  • ze złyj strōny
  • zaś ze złyj strōny

Niyrŏz ciynżko sie spamiyntać, jak sie wiyncyj wypije. Brytyjŏcy niy sōm znani z ôdpowiedzialnego piciŏ, tōż co trefiōm do pubu, to wychodzōm z niego tak naprani, iże niy wiedzōm, jak wrōcić do dōm.

Tōż chop we Glasgow, co mu je Thomas, zawołoł taksōwkã do chałpy ôd swojich ôjcōw, weszoł, wziōn sie soczek z lodōwki, legnōł na zŏfie i usnōł. I sam je problym. Jego ôjcowie sie wykludziyli stamtōnd dwa lata tymu i we chałpie miyszkajōm cudzi ludzie. Kobiyta, co go znŏdła spać, ôbudziyła go i pytała, czy kedyś tam miyszkoł, a potym jeji chop chcioł go zawiyź do dōm, ale ôn ani niy pamiyntoł, kaj miyszkŏ, tōż chop go ôstawiōł przi supermarkecie.

Na drugi dziyń kobiyta wciepła fotkã ôpitego intruza na zŏfie na Facebook i napisała, że dycki zawiyrŏ dźwiyrze na klucz, a tyn jedyn rŏz tego niy zrobiyła i zarŏz take coś. W kōńcu fotografijŏ trefiyła do skacowanego Thomasa, a ôn ich wylywnie przeprosiōł. Na kōniec wszyjscy byli bezpieczni.

Dobrze, że to Szkocyjŏ, a niy Ameryka, bo zarŏz by sie zaczli strzylać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: Daily Mail

We Chinach chop z babōm nabrali ślubu. Dwa lata prōbowali mieć dziecko. I nic. Tōż prōbowali jeszcze dwa. I durch nic. Poszli do dŏchtora i pedzieli mu, że niy wychodzi, a familijŏ na nich corŏz barzij naciskŏ.

Dŏchtōr ich zbadoł i pokŏzało sie, iże ôni źle seks mieli. To znaczy ze zadku zamiast z przodku. Ôni myśleli, że tak sie dzieci robi. Dostali ksiōnżeczkã do edukacyje seksualnyj i hned kobiyta była w ciōnży. Pŏra była takŏ radŏ, iże posłała dŏchtorowi żywõ kurã i sto jajec.

Ludzi wszyjskigo trzeba uczyć.

Zdrzōdło: Newsweek

A co do jajec. Chop we Holandyji uwarzōł piytnŏście jajec. Co idzie zrobić ze uwarzōnymi jajcami? Idzie je zjeś. Ale chop przōdzij nafutrowoł sie narkotykym GHB i mioł inkszy plan. Ôn tyż chcioł, żeby ône były w jego przewodzie pokarmowym, ale je wraziōł ze drugij strōny. Poczuł sie gorzij, tōż poszoł do lazarytu. Dŏchtōr go zbadoł i wyszło, że chop mŏ sepsã. Tōmografijŏ pokŏzała, że chop mŏ dziury w jelitach. Chop zarŏz trefiōł na stōł ôperacyjny, dŏchtorowie wyciōngli z niego co było do wyciōngniyńciŏ, ôczyściyli jelita, i je zeszyli. Po pŏru dniach wyszoł we dobrym sztańdzie do dōm.

Pamiyntejcie. Jak już radzi eksperymyntujecie w take rzeczy, to idzie kupić ekstra produkty z plastiku abo z gumy. Niy marnujcie jajec.

Zdrzōdło: Metro

Foto na wiyrchu: greenzowie / Flickr

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza