Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 22.04.2018

  • cyganiōne telefōny
  • haker – niyhaker
  • ściykliznōm w zdrowie

W tym tydniu Ameryka pokŏzała cołkimu światu, iże w gupocie idzie być światowōm awangardōm.

Amerykański ôddzioł T-Mobile zgodziōł sie zapłacić 40 milijōnōw dolarōw za to, iże używała fałszywych sygnałōw połōnczyniŏ na mobilniŏkach. Firma, jak jejich klijynt niy bōł w zasiyngu kajś na wsi, niy informowała tych, co dō niego zwōniyli, iże ta ôsoba je niydostympnŏ, ino puszczała sygnoł połōnczyniŏ, żeby zdŏwało sie, iże ôna niy ôdbiyrŏ. Dŏwało to wrażynie, iże ôperatōr niyma ôdpowiedzialny na brak zasiyngu. Wiyjske rejōny USA majōm durch problymy ze zasiyngym, tōż Federalnŏ Kōmisyjŏ Kōmunikacyje nakŏzała ôperatorōm poprawã usug na tych terynach już we 2013 roku. T-Mobile padŏ, iże fałszywe sygnały niy były na schwŏl. Toć, że niy były.

Zdrzōdło: CNN

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Synek z Nowyj Szkocyje w Kanadzie chcioł znojś publiczne informacyje na serwerze z dokumyntami ôd lokalnego regyrōnku. Na strōnie niy było nŏrzyńdziŏ do szukaniŏ takigo, co by mu pasowało, ale dojzdrzoł, iże dokumynta sōm normalnie numerowane, tōż napisoł jednolinijowy program, co zebroł je wszyjske. Na drugi dziyń do jego chałpy wpadli szandarzi, przeszukali cołki dōm, zabrali wszyjske kōmputry i terŏz chcōm go ôbskarżyć ô niylegalny dostymp do dokumyntōw, co sōm ôbjynte tajymnicōm. Pokŏzało sie, iże niy wszyjske dokumynta, co ôn zebroł, były publiczne. Możno trza było te tajymne zabezpieczyć, a niy ôstawiać tam, kaj publiczne?

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Zdrzōdło: Boing Boing

Baba, co robi za homeopatkã we Kanadzie, lyczyła 4-letnie dziecko, co je pies bajsnōł pŏrã lŏt tymu. Bajtel bōł rojber i źle społ, tōż ôna uzdała, iże dŏ mu roztwōr ze ślinōm ôd psa ze ściykliznōm. Dziecko ściyklizny niy mŏ a my niy mōmy słōw.

Zdrzōdło: Gizmodo

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza