Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 14.07.2019

  • piyrsze: niy dżistać,
  • druge: niy szmarować,
  • trzecie: niy kurzić.

Co nojlepij zrobić, żeby cie szandar niy znod? Po piyrsze niy dżistać. Chop we USA, we stanie Missouri uciykoł przed policyjōm, co go szukała bez to, że trzimoł niylegalne substancyje. Jak szandarzi przechodziyli kole skrytego chopa, to rzić mu sie tak głośno stargała, że zaroz go znodli.

Pewnikym sie niy prziznoł, a przeca wiadōmo, że tyn, co sie niy prziznowo, to tyn puściōł.

Zdrzōdło: KSHB

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sztyrej syncy, tyż ze USA, we łōńskim roku poszli na wieczōr przed dostaniym świadectw maturalnych do swojij szkoły i ôbsmarowali sprejami ściany i tretuary hakynkrojcami i pulokami i ôszkliwymi napisami. Policyjo ich chyciyła, bo jejich mobilnioki połōczyły sie ze szkolnym WiFi, a we szkole kożdy mo idyntyfikatōr, żeby sie z necym łōnczyć. Pedzieli, że na poczōntku mieli ino napisać „Klasa 2018”.

Tyż niy ciyrpia, jak chca napisać dwa słowa, a wychodzi mi hakynkrojc.

Zdrzōdło: Daily Mail

sztyrej-syncySynek w Melbourne narobiōł ôstudy, jak złōmoł szandarowi noga. Szandar siedzioł we radiowozie. Synek siedzioł we swojim aucie z kamratami. Tak mieli w tym aucie nakurzōne marihuanōm, że niy widzieli radiowozu stoć przed niymi i sie z nim strzaśli.

Na tako chmura to ani przeciwmgelne by niy pōmogły.

Zdrzōdło: Newsweek

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza