Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 12.08.2018

  • superczyste auto
  • mały zwiyrz, wielkŏ katastrofa
  • przigoda nad morzym

Wiycie, jak to niyrŏz chce sie umyć auto, ale sie niy chce? To chop w Chinach tak niy mioł. Ale chcioł uszpŏrować 20 yuanōw (11,75 zł), tōż wjechoł swojim Land Roverym do rzyki. Czego niy wiedzioł, to to, iże zarŏz miała być tama ôtwartŏ, tōż jak bōł we wodzie, to narŏz wody sie zrobiyło rŏz wiyncyj. Chop uciyk na małõ wysepkã i zazwōniōł po policyjõ. Dinsty przijechały i go wyciōngły. Auto tyż było uratowano.

Mieliście kedyś tak, iżeście umyli auto tak dobrze, że zarŏz trza je było umyć jeszcze rŏz?

Zdrzōdło: South China Morning Post

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niyrŏz sie robi coś dugi czas i jakiś gupielŏk (abo gupielŏczka) wszyjsko nōm zepsuje. Niymieckŏ grupa ludzi, co ukłŏdajōm dōmino prōbowała pobić swōj włŏsny rekord Guinnessa we ukłŏdaniu. Chcieli słożyć 596 229 kōnckōw mini dōmino. Po dwōch tydniach, jak jeszcze niy wszyjsko było skōńczōne, mucha siadła na jedyn klocek, i go ôbalyła, a z nim podstawowõ tajlã całości. Grupa już niy miała czasu budować ôd nowa, ale poradziyła pŏrã rekordōw, miyndzy inkszymi nojdugszõ rajã ôbalanych dōmino, co ôbalały sie piytnŏście minut.

“Pierzinie, widzieliście tã muchã?!” – chop, co bez przipadek ôbalōł piyrszy klocek.

Zdrzōdło: Deutsche Welle

Jak sie jedzie nad morze, to czego sie idzie spodziywać? Na zicher szumu morza, spokoju, jakigoś alkoholu na wieczōr. Dychnōńć sie idzie.

Dej pozōr tyż:  Na gryfno rajza i… do żyniaczki

Tōż matka z cerōm we Wielkij Brytaniji pojechały sie nad morze. Kupiyły sie frytki na ôbiŏd, siadły we aucie i chciały zjeś. Narŏz do auta podlŏz chop i wziōn bić gynitaliami we dźwiyrze. Ône nojprzōd ciepły w niego frytkami, a potym prōbowały ôdjechać, ale zablokowoł je, stanōł przed autym, ściepnōł galŏty i ladōnek, co mioł we strzewach. Tela baby miały z ôbiadu.

Wartko bōł chycōny i pokŏzało sie, iże 44 lata stary chop bōł we klubie muzycznym do pōł piōntyj rano, potym piōł sōm do ôsmyj, a jak skōńczōł, to jeszcze sie nafutrowoł kokajinōm.

Widzicie, i to je nastympnŏ rzecz, co sie idzie spodziywać nad morzym. Coś cie szteruje, ciepiesz w to frytkami, a to srŏ. Normalnie to je mewa, ale czasym tyż czowiek.

Zdrzōdło: Metro

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza