Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 10.06.2018

  • lew prorok
  • na fleku we aucie
  • welōnek idzie

Pŏra ludzi we Kolumbiji Brytyjskij w Kanadzie przegrała terminy ô prawo ôpieki nad swojōm włŏsnōm cerōm. Niy byłoby w tym nic niyôbyczajnego, jakby niy to, iże reprezyntowoł ich przed gyrichtym pluszowy lew. Podle nich bez tego pluszowego lwa gŏdoł dō nich sōm Bōg, a Jezus Krystus to bōł jejich adwokat, świadek i syńdzia. Do lwa prawiyli jakeś niyzrozumiałe słowa, a wszyjskim świadkōm gŏdali, iże jejich adwokat Jezus bez nich stawiŏ tym świadkōm pytania. Śyńdzia niy uwierzōł im i dziecko ôstanie pod ekstra ôpiekōm, a możliwe, iże bydzie ôddane do adopcyje.

Jak to było? Jak gŏdŏsz do Boga, to rzykŏsz, a jak Bōg gŏdŏ do ciebie, to mŏsz problym. A jak gŏdŏ bez pluszowego lwa?

Zdrzōdło: Vancouver Sun

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szandarzi we Wellingtonie we Nowyj Zelandyji chyciyli chopa na kerowaniu autym na fleku. Chop tōż zazwōniōł po swojã ślubnõ, żeby przijechała go ôdebrać, jak już niy może jechać. Baba przijechała, tōż szandarzi jij tyż kŏzali dmuchać. Alkōmat pokŏzoł jeszcze wiyncyj.

Możno to jakŏś jejich dieta?

Zdrzōdło: Stuff.co.nz

Prezydynt USA, Donald Trump, we ôstatnich tydniach ułaskawiōł moc ôsōb, w tym Jacka Johnsona, czŏrnego boksera z poczōntku XX stoleciŏ, co bōł skazany za przewieziynie biołyj kobiyty do inkszego stanu w celach niymoralnych (ani niy pytejcie, Ameryka je cudacznŏ). Trump powiedzioł tyż, iże chciołby ułaskawić Muhammada Ali, co w czasie wojny we Wietnamie ôdmōwiōł pōjściŏ do amerykańskigo wojska, tōż sōnd usōńdziōł, iże uchyloł sie ôd dinstu i skŏzoł go na piyńć lŏt heresztu we 1967 roku. Prezydynt chciołby go ułaskawić, ale zarŏz ôdezwoł sie prawnik ôd Alego i pedzioł, że ôni sōm radzi tymu syntymyntowi ôd Donalnda Trumpa, ale Alego uniywinniōł gyricht nojwyższy USA we 1971 roku.

Zarŏz widać, że idzie welōnek i trza było coś wartko do kamery pedzieć.

Zdrzōdło: The Hill

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza