Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 1.07.2018

  • bakłażan w rzici
  • kamera pod keckōm
  • pulŏk z kosmosu

Co byście zrobiyli, jakbyście bez dwa dni niy mogli na haźlu zrobić tego, co sie robi na haźlu, a do tego bolołby Wŏs brzuch? Pewnikym byście nawiydziyli dŏchtora. Ale chop w Chinach mioł lepszy knif. Wraziōł sie w zadek 30-cyntymetrowõ ôberżynã. Problym w tym, iże potym niy wiedzioł sie rady jij nazŏd wyciōngnōńć. Bez nastympne dwa dni było mu słabo i durch rzigoł, tōż w kōńcu poszoł do lazarytu. Po przeświytlyniu dŏchtorowie uzdali, iże chopa trza ôtworzić, bo ôberżyna była tak głymboko, iże cisła mu puca.

Na szczyńście wszyjsko poszło dobrze i chop bydzie zdrowy, ale tak po prŏwdzie my mōmy wierzyć, iże ôn sie tã ôberżynã wraziōł, bo go brzuch boloł, ja? Jaaasne.

Zdrzōdło: The Irish Post

Zdrzōdło: KNEWS
Zdrzōdło: KNEWS

Amerykany durch majōm nojlepsze pōmysły. Chop we Madison w Wisconsin kupiōł sie kamerã do strzewika, coby filmować, co dziouchy majōm pod keckami. Niy poradziōł sfilmować ani jednych batek, jak bateryjŏ eksplodowała i pocharatała mu nogã. Poszoł tōż na policyjõ prziznać sie i dać sie heresztować, ale szandarzi ino go pouczyli, bo przecã tak naprŏwdã jak nic niy sfilmowoł, to nic niy zrobiōł. Rzecznik policyje padŏ, iże niy wiedzōm, czymu chop chcioł być heresztowany.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Widać karma istnieje.

Zdrzōdło: APNews

To niy je tyn chop
To niy je tyn chop

Internet ôd pŏru dni sie chichrŏ ze ôdkrytyj niydŏwno satelitarnyj fotografije dna wyschniyntego jeziora. Tōż na postrzodku widać coś, co idzie nazwać dwōma słowami: srogi pulŏk. Pōnoć ludzie, co miyszkajōm naôbkoło wiedzieli ô tym dziele ôd pŏru miesiyncy, ale żŏdyn do dzisiej sie niy prziznoł do autorstwa. Jak myślicie, iże to ino Photoshop, to sie wejzdrzijcie na Mapy Google.

Co ciekawe, to niyma ani piyrszy, ani nojsrogszy pulŏk we Australiji, co go widać z kosmosu. We 1998 roku pilot helikoptera dozdrzoł gigantyczny ôbrŏz gołego chopa kōmpletnego ze wosami i wszyjskim inkszym. Chop je 4200 metrōw wysoki, inkszych wymiarōw niy znōmy.

Na Google Maps nowy pulŏk je ôznaczōny „Aussie wiener”, co znaczy – zgŏdli żeście – australijskŏ winerka.

Zdrzōdło: Science Alert

Google Maps
Google Maps

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza