Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 01.04.2018

  • Nowŏ Zelandyjŏ niy mŏ jak zrobić naschwŏl
  • Przijedź dō nŏs! U nŏs sie niy strzylajōm.
  • Chop niy rozumiy słowa „natura”

Nowŏ Zelandyjŏ chce iś tōm samōm drōgōm, co reszta zachodnigo świata, i wyciepnōńć ze swojigo terytorium ruskich szpiegōw. Wszyjsko po tym, jak we Wielkij Brytaniji ftoś prōbowoł zamordować Siergieja Skripala, co bōł podwōjnym agyntym brytyjsko-ruskim. Problym w tym, że na wyspach ptŏkōw kiwi niy idzie znojś żŏdnych ruskich agyntōw i terŏz regyrōnek zastanŏwiŏ sie, jak inakszyj poprzić światowych kamratōw. Cōż, nowozelandyjŏcy jak Ślōnzŏcy – żŏdnego niy interesujōm.

Zdrzōdło: The Guardian

Nowŏ Zelandyjŏ: Piyknŏ i prōznŏ. fot.: B.muirhead / Wikimedia Commons
Nowŏ Zelandyjŏ: Piyknŏ i prōznŏ. fot.: B.muirhead / Wikimedia Commons

Maroko reklamuje swojã kandydaturã do ôrganizowaniŏ Pucharu Świata we fuzbalu tym, iże we jejich państwie niy ma utrŏpy z gwerami. Byłby to cudaczny spusōb ôgłŏszaniŏ sie, jakby niy to, iże drugŏ kandydatura to spōlnŏ propozycyjŏ USA, Kanady i Meksyku, z kerych ino Kanada niyma znanŏ z tego, że sie strzylajōm co drugi dziyń. Niyźle, Maroko, niyźleście to wymyślyli.

Zdrzōdło: NBC Sports

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rabat, Mauzoleum Mohameda V
Rabat, Mauzoleum Mohameda V

„Miyłośnik zwierzōnt” we Waliji poszoł trochã za daleko przi retowaniu jednego z nich. Chop ôbejzdrzoł czaplã zjŏdać modõ kaczkã, tōż wartko chyciōł srogigo ptŏka, rozetnōł go i wyciōng z niego durch żywõ kaczkã. Niy doś, iże to była przecã naturalnŏ drōga natury, to jeszcze czaple sōm we Wielkij Brytaniji chrōniōne, a kaczki niy. Szandarzi go heresztowali, ale po jakimś czasie puściyli ze upōmniyniym. Jŏ bych go niy puszczoł. Co ôn zrobi, jak ôbejzdrzi kogoś z hamburgerym?

Zdrzōdło: The Telegraph

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza