Mysłowice: Podmiyniōł flaszki w sklepie, może dostać 8 lŏt

Mysłowscy szandarzi chyciyli 36 lŏt starego chopa, co skuli niyuwŏgi ôd ekspediyntki porwoł paczkã cygaryt i umiyniōł flaszkã gorzoły na flaszkã prziniesiōnõ ze sobōm do sklepu. Mysłowiczōn noc przepyńdziōł w policyjnym hereszcie, a na nastympny dziyń usłyszoł ôbskarżynia. Za ôszustwo grozi mu terŏz do 8 lŏt heresztu, a za porwanie grziwna.

W pyńdziałek, 28 stycznia, policyjōny ôstali zawołani do jednego ze sklepōw we Wesołyj. Na placu mōndurowi ôbsztalowali, iże niyznōmy ekspediyntce chop mioł podmiynić flaszkã gorzoły, co pōnoć chcioł kupić, na prziniesiōnõ ze sobōm i skrŏd paczkã cygaryt. Wszyjsko ôdbyło sie barzo wartko i z zaplanowanōm akuratnościōm. 36 lŏt stary mysłowiczōn poprosiōł nojprzōd ô flaszkã gorzoły, a potym ô pŏrã paczek cygaryt.

W mōmyncie kedy przedŏwaczka siōngała po cygaryty, chop podmiyniōł flaszki na ladzie. Poprosiōł tyż kobiytã ô sprawdzynie cyny wina i wtynczŏs z lady wziōn paczkã cygaryt. Po chwili prawiōł, iże zapōmnioł portmanyja i za mōmynt wrōci zapłacić za ôstawiōny na ladzie tŏwŏr. Jak niy wrōciōł, przedŏwaczka zaczła podyjzdrzywać, iże mōg coś porwać. Przezdrzała mōnitoring, co to potwierdziōł.

Policyjōny po ôbejzdrzyniu nagrań z kamery sklepowyj niy mieli problymu z ôbsztalowaniym tożsamości machlyrza. Trefiyli go w dōma. W mōmyncie chycyniŏ mioł 1,45 prōmila alkoholu w ôrganiźmie. Noc przepyndziōł w policyjnym hereszcie, a na nastympny dziyń usłyszoł ôbskarżynie ôszustwa za co grozi mu do 8 lŏt heresztu, a za porwanie grziwna.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Mysłowice

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza