Moc kultury #33: Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw (dlŏ zmysłōw)

Aleksander Lubina
Moc kultury

Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw – to werk szafniōny bez manszaft  ôd  Silesia Progress.

Najsōmpiyrw trza bōło otrzymać prawa wydawnicze, te mŏ terōzki na ślōnski przekłŏd Grzegorz Kulik (Copyright © for the Silesian Translation by Grzegorz Kulik), na wydowaniy mŏ Pejter Długosz (Copyright © by Silesia Progress 2020).

Grzegorz Kulik przełōżył ze angielskiego na ślōnski. Do czitocza to egal, eli to przekład literacki eli lingwistyczny. Tłumacz wsparł się na swoim  prywatnym pięciomilionowym korpusie tekstów ślōnskich i kilkunastu słownikach ślōnskich. Tłumacz wprzōdzi przekludził na ślōński: Dracha ôd Szczepana Twardocha, Le Petit Prince ôd Antoine de Saint-Exupére’go, Winnie-the-Pooh ôd Allana Alexandra Milne’go, A Christmas Carol ôd Charlesa Dickensa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gramatycznie, stylistycznie, logicznie, składniowo a leksykalnie tekst ôbrobił Rafał Szyma. Po recynzyji redakcyjnyj bōło poprawiōne  interpunkcyjnie i ortograficznie.

Grzegorz Kulik miōł to zatwierdzić i dać dŏ składu. Złożył Rafał Szyma.

Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw – stworzone dla kilku zmysłów

Zacznijmy od słuchu: to wydanie obudowane audiobookiem czytanym przez  Annę Bączek-Lieber i Sergiusza Brożka, który go też nagrał. Geszynk do gŏdajōncych, co po śląsku niy dŏ sie czitać.

Dotyk – okładka i  papier na poszczególnych stronach książki. Przyjemny dotyk zależy od właściwości włókien papieru oraz od nadruków na powierzchni okładki. Ważna jest gramatura – ciężar książki. Jedyn mŏ rōd cosik lekiego, inszy cosik ciynżkiego.

Dej pozōr tyż:  Moc kultury #48: Nie da się oswoić ziemi

Wzrok – Czytelność tekstu to czcionka, rozmiar czcionki, kolor czcionki, wysokość, szerokość, odstępy między literami, odstępy między wyrazami, odstępy, długość wiersza, odstępy między wierszami, akapity, znaki interpunkcyjne, paski górne, dolne, zewnętrzne i dolne, umiejscowienie numeru strony, legendy, przypisy i marginalia.

Smak – dobrym smakiem charakteryzują się właściciele kupionej knigi Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw.

Smakiem i rozumem, bo dopiero po przeczytaniu można określić poprawność powyższego wywodu oraz uszanować pracę Silesii Progress.

Summa summarum –  Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw we ślōnskim przekładzie  ôd Grzegorza Kulika powinny stać na półce Ślōnzŏczek i Ślōnzŏkōw jako dowód, że Silesia Progress to Hanysy niydupowate.

Lewis Carroll – Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw
Ślōnski przekład ôd Grzegerza Kulika ze oryginalnymi ôbrozkami ôd Johna Tenniela
Kōtorz Mały 2020, silesia Progress

Alice’s Adventures In Wonderland
Copyright © for the Silesian Translation by Grzegorz Kulik
Copyright © by Silesia Progress 2020

Projekt okładki, graficzny projekt, składanie Rafał Szyma
Lektorzy audiobooka Anna Bączek-Lieber, Segiusz Brożek
Nagrania audiobooka Sergiusz Brożek, światłodźwięk.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Moc kultury #33: Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw (dlŏ zmysłōw)

 • Avatar
  1 lutego 2021 ô 20:49
  Permalink

  Kapitalny Werk, jo bōl dycki tyj zorty szkolörz, co niyröd miol czytani ksiōnzek, Bo bōly Po polsku pisane, ftory to U mie niy bōl möwōm dōmowōm Ani za wysoko WE wercie. Ejzli to tak idzie mianowac, to jynzykiym kultury bōl U mie niymiecki ze fernzyjera, kandych poznol bez pryzmat cheba Disney’a Niydzwiodka Pucha, Godniõ Piejśñ Abo ô czym prawie gödka Alicyjö. Do ksiōnzek niymieckomöwnych Zech tedy dostampu niy miol. Terözki wymōwek JUZ niy mōm, i röd przeczytol kielaś JUZ ksiōnzek Po ślōnsku zaco piynknie dziynkujã tlōmaczōm! Co ksiōnzka, to Mi sie lepszyj czytuje. I czytōm je ze szpasym. Niyma wnich tego nadmiaru “a” aji “a” toli “e” ze ôgōnkiym, ftore prziprowiajōm mi szus sztuczności Jako ślōnski Muttersprachler WE percepcyji polskigo. Literatura Po ślōnsku pisanö dowö Mi co röz to barzi do zrozumiyniö Jak srogiym świñstwym je, ize my niy mōmy lekcyji ślōnskigo WE naszych szkolach. Czytac, czytac, czytac Po ślōnsku, to je kluczym do sukcesu. Alicyjö je ku tymu bardzo dobrym poczōntkiym, fto niy röd mö fantazyjö a bojki, to polycōm “Dracha” WE przeklodzie na ślōnski ôd Pana Kulika!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza