Mirosław Syniawa: Piazza Mattei

Czasy niy sprzijajōm rajzowaniu, tōż tyż długo żech już niy bōł w Rzymie. Mōm atoli spōmniynia, fotografije i zŏpiski, kere szkartkujã i z kerych ciyngym jeszcze plōntajōm mi sie wiersze. Na plac, ôd kerego miano je tytułym dzisiyjszego wiersza, isto bych ani niy doł pozōr, kejbych niy czytoł przōdzij wiersza ôd Josifa Brodskego z tytułym „Пьяцца Маттеи”. I muszã sie ofyn prziznać, że mōj wiersz mŏ tamtymu moc do zawdziynczyniŏ.

PIAZZA MATTEI

Z Via di San Ambroggio wlŏz żech
na mały placyk
bezmałaś prōzny ô tyj porze –
ludzie na szpacyr

tam niy przichodzōm, majōm za nic
plac niyciekawy,
co mu fōntana piyknŏ ani
niy dała sławy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sagatych je karlusōw sztyrech
na tyj fōntanie,
ś nimi delfinōw mordy szczyre,
atoli w mianie

fōntany żōłwie sōm jedzinie (1),
z wole papiyskij
przidane. W wodzie tak w winie
tōnkajōm pyski.

Muzzio Mattei (2) mi z pamiynci
tam niy wyskoczōł,
a jyno wiersza sie fragmyncik
wcisnōł przed ôczy.

Mōmy w nim grŏfa i poety,
I gryfnõ frelã.
Grŏf dostoł, co jyn chcioł, niystety,
cōż, mōg niywiela

borŏk poeta sam dokōnać –
ôn jyno może
na głos wykrziknōnć „do pierōna!”
wzdychnonć „ô Boże”,

nad biołōm szkartkōm schylić głowã
i sie po glacy
szkrobać, i z liter skłŏdać słowa,
jak kejś Horacy.

Papiōr, na szczynście, niy ôkmini,
Niy wyszkli filŏk –
Żyń, wietrze, słowa drek spod pinii!
Przemijej, chwilo!

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

(1) Fontana delle Tartarughe.
(2) Podług planōw fōntana ta miała stŏć na Piazza Giudea wele Tyjatru Marcellusa, dyć rzymski arystokrata Muzzio Mattei, kery umar w roku 1596, użōł swojich wpływōw, coby jōm postawiyli przed jego dōmym, kaj tyż stoji do terŏzka.
(3) Foto tytułowe: Wikimedia Commons
Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi, i jeszcze inksi”), autor poezji po śląsku (m.in. “Cebulowŏ Ksiynga Umartych“) oraz prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”, autor dwutomowego “Biograficznego słownika przyrodników śląskich“.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza