Kalyndŏrz Ślōnzŏka 2021 do chyntnych

Redakcyjŏ niy ôdpowiado za ôrtografijõ tekstu.

Rok 2021 to bydzie to dō nŏs Ślōnzŏkōw richtik ważny rok, bo ôd 1 kwiytnio do 30 czyrwca bydzie we Polsce Narodowy Spis Powszechnym. Muszymy sie zaś fest pokŏzać!

We 2011 hned 850 tysiyncy ludzi zapisało sie jako narodowość ślōnskŏ a 530 tysiyncy ludzi napisało jynzyk ślōnski jako „język używany w kontaktach domowych”. Na bezrok tyn Spis bydzie ciynżejszy jak ôstatnio, bo bydōm sie spisować ino ci, kierzy chcōm (ino we internecu). Skuli tego muszymy zrobić wszyjsko, coby nōm sie wszyjskim chciało zapisać za Ślōnzŏka ze cołkōm familijōm. Spis bydzie anōnimōwy, tak jak piyrwyj. Pōdzie zadeklarōwać swojã nacyjŏ (przynależność narodowo-etniczną) jako ślōnskŏ, ślōnskŏ a polskŏ, ślōnskŏ a niymieckŏ, itp. Coby nōm to fajnie klapło dogŏdały sie nasze ślōnske ôrganizacyje a ślōnske persōny, iże bydymy ôrganizować rōztōmajte akcyje. Bydziecie poradzili ô tym poczytać na www.plura.pl, www.spis-powszechny.pl, www.slonzoki.pl.

Nojwożniejsze je jednak to, coby kŏżdy Ślōnzŏk zrobiył do ślōnskij sprawy tela, wiela poradzi wele siebie. Skuli tego spisu zrychtowali my Kalyndŏrz Ślōnzŏka 2021 kery ô nim przipomino.  Jakbyście takie chcieli to napiszcie na biurosenatorskie@plura.pl – zarŏzki Wōm pośla. Piyknie Wŏs proszã, dejcie te kalyndŏrzyki waszym bliskim we familiji, waszym kamratōm a kamratkōm, abo sōmsiadōm. Jak mŏcie jaki gyszeft, abo sklep to dejcie je do klijyntōw.  Rozchodzi sie ô to, coby my wszyscy poczuli, że być Ślōnzŏkiym, być Ślōnzŏczkōm to je nie ino coś fajnego, ale że naszo ślōnskŏ nacyjo to je coś richtik zŏcnego, a naszo ślōnskŏ gŏdka to je coś fest fajnego. Żyjmy po naszymu – po ślōnsku, tak jako nŏs Pōnbōczek stwŏrził, a zrōbmy wszyjsko coby naszo nacyjo, gŏdka a kultura sie nie straciły, ale coby radowały nasze bajtle, a wnuki, a jej ich dzieci tyż!

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Szczyńść Bŏże!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Synatōr Plura Marek

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza