Jeszcze bez drugie 100 lŏt bydymy sie hajać co to rechtownie sam było?

Napoczła sie propaganda upamiyntniajōncŏ 100 lŏt “powstania śląskiego” we Myslowic – koncerty a fajery, we Katowic bydzie defilada. Nazwozili tu tyla wojokōw, giwerōw, fligrōw, pancrōw itd. Tak jak miałaby tu zaś być jakŏś srogo haja. Zaś bydōm łazić, asić sie a we tym propaganda sioć. Wiela ze tych personōw, kerzy przylezōm na te ôbchody tak rechtownie wie ô tym cajcie, co sam na Gōrnym Ślōnsku sie dziŏło. Niy poradza tak szrajbnōńć, beztōż bych wolŏł pedzieć – “powstanie śląskie” jeszcze bez drugie 100 lŏt tu na Gōrnym Ślōnsku bydymy sie chyba hajać co to rechtownie sam było, tu sam na końcu Gōrnygo Ślōnska co sie wydarzyło, nale gŏdŏ sie propagandowo powstanie na “ŚLĄSKU”, a tyn nasz Ślōnsk je tak ôd Myslowic aż pod Goerlitz a może i dalij.

Eli ftoś był we tym à la “powstaniu” zy Breslau -(Wrocław) zy stolicy Slōnska, abo zy Legnitz-(Legnica), chociŏż ze Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, ze cołki Polski tam byli. To takŏ małŏ sprzeczność, bo jak już to “powstanie na Gōrnym Śląsku”.

“Powstanie” – dzisiŏj rostomajcie godajōm na takie coś – zamach stanu, jedni, że to terroryści, inksi, że to “zielone ludki”, a sam, że to tzw. I i II “powstanie” było tak rechtowne a wyrwane ze Herca – zy Serca Ślōnzakōw.

To pojakymu te Ślōnzŏki we plebistycie zawelowali we 60 %, że niy chcōm do tygo zocnygo państwa należeć – do Polski. Skuli tygo trza było niy uszanować woli Ślōnzŏkōw a zrobic zaś haja, tzw. III powstanie. Co kryje sie pod tym wortym “powstanie”? Corŏz wiyncyj Ślōnzŏkōw a środowisk – ferajnōw gŏdŏ, że to żŏdne “powstanie”. Mie sie zdŏ – że tak te I a II bych mianowŏł “polskie powstanie na Śląsku”, co do III to bych pedziol: “wojna domowŏ”. Jak zŏcnie sie gŏdŏ ô “powstańcach śląskich”, jak to wszyjscy byli we tym powstaniu; nawet we naszych familjach gŏdŏ sie, że starzik był powstańcym. Eli ftoś słyszŏł, że sie gŏdŏ: “mōj starzik był selbszucym”? We plebistcie welowało ponad 1,2 miliona personōw, co kaś na tym Gōrnym Ślōnsku plebiscytowym miyszkało ponad 2 miliony. We 1921, we “powstaniu śląskim” – “wojnie domowyj” po jydnyj a drugij zajcie było kaś po 20 tauzenōw Ślōnzŏkōw, tak rechtownie ino po 2% tych co byli welować. 2 % tych Ślōnzkōw, kerzy mieli gewery a poszli sie bić ô Polska je ino dzisiŏj heldami-bohaterami, a ci, kerzy byli po drugej zajcie to fto? A ci, kerzy welowali a niy poszli na ta haja to fto to był dlŏ nŏs? Polok? Niymiec? Abo Slōnzŏk?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdŏ mi sie, że trza być Ślōnzŏkiym, autochtonym, człowiekiym stōnd, do tygo, kery znŏ swoja geszichta, żeby tak rechtownie to wszyjsko pochytać, a niy żyć propagandōm.

LP

Dej pozōr tyż:  Aleksander Lubina: O co chodzi w edukacji?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza