Inkszo: Jydz grincojg!

Wysztaunuj se, że je tako pila co dowo yny zocne efekty i wydłuży ci żywot. Chciołbyś mieć tako, pra? Mało tego, byłbyś we sztańdzie wybulić moc geltu coby taki medykamynt mieć… A tak rychtyk wiela nie trza, mōmy to wszyjscy na pozorańdziu. Rozchodzi sie o zielōne gymizy! Grincojgi majōm nejwiyncy wartości ôdżywczych ze wszyskich zortōw kaj jakigo jedzynio. Na Uniwersytecie Harvarda wysztudyrowali, że zielynina fest ôbniżo ryzyko roztomajtych przewlykłych niecherskości, z hercszlagiym i udarym mōzgu na czele.

Zielōne gymizy majōm moc zocnych przeciwutlyniaczy, tak pierōńsko ważnych na poziōmie kōmōrkowym czyli ganc podstawowym, nojważniejszym. Grincojgi majōm kupa chlorofilu, kiery zocnie rozprawio sie z kożdōm niecherskōm kōmōrkōm, w tym rakowōm, abo jako to ôstatnio godajōm, kancerogynnōm. Na zicher słyszołeś ô koynzymie Q10, co to procnie spōmogo regyneracyjo kōmōrek ludzkigo ôrganizmu. Tyn koynzym je fest zależny właśnie ôd chlorofilu i światła słōnecznego. Chcesz se dolifrować moc przeciwutlyniaczy? Wsuwej zielōne a wylazuj na światło słōneczne!

Mosz uroz do zielōnych papek ze szkolorskich stołōwek? Poprōbuj jakoś inakszy te grincojgi przemycić do dziynnej diety. Jak rychtujesz se zoft abo ôwocowy miszōng to dociep petersyla abo pora listkōw szałotu. Smażōnka? Yny ze sznytlochym! A klapsznita na szychta niech bydzie z rukolōm. Dōmowej roboty pesto ze sznitbōunów to tyż ganc zocno idyjo coby pocyganić trocha kubki szmakowe. Abo wersyjo na gibko – rozgniyć widełkōm banana a dociep jarmuż, ôd razu to zielōne bydzie lepszy szmakować.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Ale co je w tym wszyskim fest ważne – gymizy trza jeść z tłuszczami coby sie wszysko dobrze prziswojyło. Beztōż jak se robisz zielōny zoft, dycki dosuj trocha ôrzechōw, ziorek abo dociep awokado. Wiela tego nie trza a je fest różnica w prziswojalności!

Pamiyncesz bojka o Popeye’u? Jak to chop dostowoł siarōnowej siyły ôd szpinaku? To ni ma fulani, zielōne gymizy to je nejzdrowsze jedzyni na naszej planecie!

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza