Inkszo: Czamu lotani na paralotni je taki zocne

Latoś bydzie szōsty rok jak loca na paralotni, beztōż chciałach poszlabikować trocha ô tym zocnym szporcie.

U mie historyjo zaczła sie od flugu w tandymie, wtedy to wysztaunowałach, że to je do mie i na drugi rok wziynach sie za kurs. Bo dyć! Kurs i uprawniynia to je mus. Je we wercie porzōndnie sie wysztudiyrować i wynauczyć podstaw, a papiōry i uprawniynia sprzidajōm sie do lotanio za granicōm.

Bo tak to je, że za granicōm sōm nojlepsze warunki do furganio. W naszyj roztomiyłyj Polsce ciynżko je polotać porzōndnie, a ku tymu niyłatwo o przelot. A przelot to je wtynczos, jak sztartujesz z jednyj gōrki, a lōndujesz już ganc kaj indzij, dwajścia, piyńćdziesiōnt, eli jaki sto szejśdziesiōnt kilometrōw dalij.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A co jo z tego lotanio mom?

Tak ganc ofyn, furgani zmiyniyło moji życi. Paralotniarstwo uznŏwo ô tym, kaj i kej pojada na urlaub. Drugōm rzeczōm, przi lotaniu zeznajōmiyłach moc fajnistych ludzi, na kierych dycki moga liczyć. Skuli furganio mōm moc przigōd, moji życi nabrało kolorów. Z weekyndu na gōrce w Beskidzie idzie mieć tela zocnych spōmniyń, że aż sie płaczka w ślypiu krynci. Wrażyń je moc!

Landszafty! A czym wyżyj, tym piyknij. Ôbrozki sōm niykedy ôbłyndne i na dugo zostowajōm we gowie.

Lotani to tyż je kupa roboty z gowom. We lufcie niy ma miejsca na panika, dycki trza miarkować, mieć ôczy szyroko ôtwarte i być skupiōnym. Ôpanowani nauczōne przi furganiu idzie potym przekłodać na rōwnowoga i spokōj w ciynżkich chnedkach w życiu codziynnym.

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Co mi sie tyż fest podobo, to czas na świyżym lufcie. Niykedy trza ciś autokiym trzi godziny na gōrka, a potym trzi nazod, a mało sie poloce, bo praje warun niy siod. Ale zōuwizōu fajnie je posiedzieć sie w gōrach, poôglōndać landszafty, pogodać z kamratami. Nigdy niy wiysz, co sie ciekawego przidarzi, jak już wyleziesz z dōma…

Do kogo je taki szport?

Piyrsze co, nie rozchodzi sie tela o gelt co ô… czas. Furgani to niy ma coś, co idzie robić dwa razy na rok. Jak chcesz lotać bezpiecznie i czuć sie dobrze przi furganiu, to musisz to robić czynsto i szyjn. To je szport do tych, co majōm czas. Drugo rzecz – trza myśleć, miarkować, starać sie kapować to, co sie dzieje w lufcie, kaj idzie lōndować, a kaj niy, czamu w jednym miejscu bydzie termika i utrzimiesz sie w cugu, a w kaj indzij niy. Kōnszt przichodzi z czasym, wszyskigo sie idzie nauczyć, ale zōuwizōu myślyni to je mus. To niy ma bieżnia na siłowni, kaj możesz sie wyłōnczyć i yny przebiyrać szłapami.

Jakbyś bōł wrazidlaty i chcioł sie co wiyncyj wywiedzieć, to dycki mogesz dō mie szrajbnyć, monej prawie sie przekōnosz do lotanio!

Zjyńcia ôd autōrki

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza